ޚަބަރު

މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުންނެތި ގެނެވޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކީ މުޖުތަމައަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް މިހެން ވިދާޅުވީ, ދ. އަތޮޅު ދަރަނބޫދޫގެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ރަށެއްގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކަންކަން ކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން ރަށްރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ދިނުމުގައި އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށްބަލާ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ރަށްރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފިކުރުގެ ތަފާތުކަމަށް ނުބަލާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތްކުރިއަށްދިޔަ އިރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރާއި މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ, އެންމެ މުހިންމު ކަމަށްވާނީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރުން ކަމަށާއި, ހަމަޖެހުމެއް ނެތި ގެނެވޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން 2018 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ރާއްޖޭގައި އޭރު އޮތް ހާލަތު, ހަލަބޮލި ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުމާއި ބިރުވެރިކަމާއި, ތި ވިދާޅުވާހެން ތަފާތުވުންތަކާއެކީގައި ސަރުކާރުން ކަން ކުރަމުން ދިޔައީ” ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކީގައި ކުރިޔަށް ދިއުން ނޫން ގޮތެއް ސަރުކާރަކަށް ނޯންނާނެ. ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއެކީގައިވެސް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން”

Ads by Ooredoo
 1. ބަލާތި

  ސަރުކާރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ކުދި އާބާދީ ތަކަށް ބޮޑެތި ޚަަރަދުކުރަނީ ރައީސް އިބޫ އާއި އައްޑޫ ޝައުނާ މެން ނަކީ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ކަމަށްވާތީވެ އެމެން ބުނަނީ މާލޭ މީހުން ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެތެރެއަށް ކަމެއް ކޮށްނުދެނީއޭ މިލޭބަލް އަޅުވައިގެން އެމެން ހިޔަންޏަށް މުޑި ނަގަނީއޭ މިސަރުކާރުން މިވީ 5 އަހަރު ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރި އެއްވެސް ޚަރަދަކީ އެއީ އެޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ އިކޮނޮމިކް ސައެންސް އެޕްލައި ކޮށްގެން ފީސްބްލް ކަމެއްތޯ ސްމިއުލޭޓް ކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައި ނެތޭ މިސަރުކާރުގެ އެސްއޭޕީ މަމެން ކިޔާލިން 6 ފަހަރު އެއްކޮޅުން ފެށިގެން އަނެއް ކޮޅަށް ނެތޭ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިސާބު އިލްމް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި މުޅިން އަލިފުލައިލާ ވާހަކައޭ އޭގައި ލިޔެފައި ހުރީ އެއީ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގުމަކީ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވިއަސް ނުވިއަސް އިގްތިސާދީ އިލްމްގެ ސައެންސާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެއޭ މިދުނިޔޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ހިސާބު އިލްމެއް ނައްތާލާ ސުމަކުން ފެށިނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މިހާރު ބޭނުންކުރާ މެތެމެޓިކްސް ފޯރމިއުލާތައް ޑިސްކަވަރ ކޮށްގެން ނޫނީ ދުނިޔެެ ބިނާ ނުކުރެވޭނެއޭ އެކަމަކު ގައުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެެއް ނައްތާލާ އާބަހެއް އުފެއްދިދާނެއޭ އިންސާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަމަކު ހިސާބު އިލްމާއި ނުކުޅެވޭނެއޭ އިންސާނުންނަށް ސަބަބަކީ އެއީ ގުދުރަތުން މިކާއިނާތް އުފައްދަވަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލެންގުއޭޖަކީ އަދި ޓޫލް އަކީ ވެސް އެގޮތުން ވިސްނާއިރު އިކޮނޮމިކްސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނުވަތަ ތަފާސް ހިސާބުގެ ސައެންސްގެ މައްޗަށޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު ސަރުކާރުން ޓެކްސް ޕޭޔަރ މަނީން ކެޕެކްސް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ ތަފާސް ހިސާބު އިލްމް ބޭނުންކޮށްގެންނޭ އެއީ 1. ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން 2. ޑިސްކްރިޕްޓިވް އެނަލައިސިސް 3. އިންފެރެންޝަލް އެނަލައިސިސް 4. އިކޮނޮމެޓްރިކް މޮޑެލިންގް 5. ޕޮލިސީ އިވޭލުއޭޝަން 6. ފޯކާސްޓިންގް މިކަންކަން ކޮށްނިންމާ މިހުރިހާ މާއްދާތަކުން އެއީ ބޭނުންތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބު އިލްމުން ދައްކާނަމައޭ ދެން ކެޕެކްސް ޚަރަދެއް އެފަަދަ ކަމަކަށް ކުރަން ޖެހޭނީ އެގޮތުން ކުރާއިރު ވެސް ޖެހޭނެއޭ ބިޒްނެސްޕްލޭނެއް ހަދަން އެކަމަށް އަދި ބިޒްނެސް ޕްލޭން އަކީ ވެންޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓް އުސޫލުން ވެންޗަރ ކެޕިޓަލިސްޓަކު އިންވެސްޓް ކުރާނެ މަޝްރޫއު އަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުބަލާ ރައީސް އިބޫ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެތީވެ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ޒާތީ ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން އެއް ހިއްސު މަދު އުސޫލުން ރާއްޖެތެރޭ ގަމާރު އާލާތުން ދައްކާ ކައްޕަޅި ވާހަކަ ތަކަށް ތަބާވެގެން ޓެކްސް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުން ވާނީ އިތުރަށް ޚަރަދުބޮޑު އަދި ވެސް ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ޖެހޭނެއޭ ކޮތަޅު ޓެކްސް ނޫން ދެން ނަގާނީ ޖަނގިޔާ ޓެކްސް އާއި ބްރިޝިއަރު ޓެކްސް އާއި ކޮންޑަމް ޓެކްސް އާއި ވީވޮޝް އިން ވެސް ޓެކްސް ނަގާ ތަން މަމެން ދެކޭނަމޭ…

 2. ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިދައުލަތް ބިނާކުރި އަސާސުގެ މަތީގައި !
  1/ ދިވެންނަކީ ސުއްނީ މުސްލިމުން
  /2 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން
  3/ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިސްލާމީ ޤައުމެއް
  4/ ދިވެހިންގެ ބަހަކީ އަރަބި ތާނަ ދިވެހިބަސް !