ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ ސިއްޙަތު

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: މީޑިއާ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި 8 އެމްބިއުލާންސް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެ 8 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން ދެ އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކުރީ ހުޅުމާލޭގެ ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްއަށްކަމަށް ވާއިރު، އަނެއް 6 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭގެ ފެސިލިޓީއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ހއ. ކެލާ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ހއ. ހޯރަފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލާއި، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!