ޚަބަރު

ލިބުނު ތާއީދާއެކު އުންމީދު އައުވެއްޖެ: ޒަމީލް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ލިބުނު ލިބުނު ތާއީދުގެ ސަބަބުން ތެދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އުންމީދު އައުވެއްޖެ ކަމަށް, ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރެއްވި ހަސަން ޒަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޒަމީލް މިހެން ވިދާޅުވީ, ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ރޭ ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

"9 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު ކުރައްވައި ވޯޓު ދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވާދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، ތިޔަ ދެއްވި ތާއީދުގެ ސަބަބުން، ތެދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ކުރެވޭ އުންމީދު އައުވެއްޖެ." ޒަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަމީލް ވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ދެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ, ޤައުމަށް ހެޔޮ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި ޒަމީލަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމްލަ 327 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓް ލީ މީހުންގެ 0.15 އިންސައްތައެވެ.

  1. ޝިހާބް

    ޒަމީލްގެ އަޒުމާއި ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން، މިފަދަ އިންތިހާބެއްގަ ވާދަކޮށްލަން ނުކުތުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރަން ކެރޭނެ ކަމެއްނޫން، ސާބަސް ސާބަސް

  2. ކައިލް

    މާާ ފައިސާާ ގިނަވެގެންް އުޅޭޭ، އެމްޑީޕީީ އާއިލާާ އެއްް… މާރިޔާާ، އަމްރުު މިއީީ މިއާއިލާގ މެމްބަރުންް… ވެރިކަމާާ ހިފާާ ބައިގަނޑެއ އުޅޭޭ އާއިލާާ އެއްް…

  3. ދޮށީބޭ

    ތާއީދެއް،މީހަކަށްލިބޭނީ ތިވަރަށް… ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގަވެސް ހިޔެއްނުވޭ ތިހާމަދުވޯޓެއް ރިޔާސީކެންޑިޑޭޓަކަށް އަދި މިވީހާތަނަށް ލިބުނުހެންނެއް!