ޚަބަރު

ރަށުން ބޭރު ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000 ރުފިޔާގެ އިތުރު އެލަވެންސެއް ދެނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށް ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެލަވެންސެއް ދޭން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

މާލޭގެ ހުވަދޫ ޖަގަހާގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ، ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށްރަށަށް ދިޔުމަކީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކަމަށެެވެ.

އަދި އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުމުން ތަނެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވެސް ހަރަދު ދާނެ ކަމަށ ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ޕްރިންސިޕަލުން ކުރާ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަމުގެ ހައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ހޯދައިދެނީ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށުގަ މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ނިންމާފަ" ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންލަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ބަލާތި

  ގާސިމް އިބްރާހިމް މީ ވަރަށް ނުބައިޅާ އެކޭ އެޅާ ކުޅެނީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރު ރޯލޭ ރާއްޖޭގެއ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެޅާ ސަން އައިލެންޑް ގައި އިބޫ އާއި ކުރި ސައްލާ އަކީ އެޅާ ކޮށްދޭން ބުނި ކަންކަން އިބޫ ލައްވާ އިއުލާން ކުރުވާ އަދި ފަހުން އިބޫ ހޮވިއްޖެނަމަ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލާޅަން ދިމާކުރުމޭ ޒަކާތުން ވެސް ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް އޮތީ މިޅާ ބުނެގެން ނިންމާފައޭ ދެން ގާސިމަށް އެހީތެރިވަނީ އަޑިން އުލަރު ނަސީރު ދަ ބެކްބޯނޭއޭ އެުމަރު އެސުވަރަށް ވޯޓް ދިނީ ވެސް މުޅިން ޕީޕިއެމް ފިކުރުގެ މީހުންނޭ އިންޑިއާ ސިފަިއން ބާލާނެ ކަމަށް ހީކޮށް އެކަމަކު އެރުނޑި ކާޅުގެ ވެސް މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދުން ނޫން ކަމާއި އަދި ޕީޕީއެމް އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގާސިމް ސުވަރާއި ގުޅިގެން ފުނޑާލުން ކަން މިދަނީ ހާމަ ވަމުންނޭ ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާށޭ ގާސިމާއި އަދި އުމަރު ނަސީރު އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޫރުންނޭ ބަލަން ތިބެއްޗޭ އުމަރާއި އަދި ޖޭޕީގައި ތިބި ހުރިހާ ބޮޑުން ތައް އަންނަ ހފްތާ ގައި އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކުރާނެއޭ މީ ސީދާ ގާސިމް އެ ސުވަރު ބުނެގެން ކުރާ ކަމެކ އެއިރުން އާންމުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދޭނެ ނޫންތޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާށޭ ގާސިމް ވެސް އަދި އުމަރު ނަސީރު ވެސް އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބައެއް ނޫނޭ ހޭއަރާށޭ ހޭއަރާށޭ ހޭއަރާށޭ…

  • ޙަސަން

   ދެން ކަލެއަށް ކީއްކުރެވޭނީ؟
   ހަމަ އަސަރު ކޮއްލަ ކޮއްލާ އޮންނަން ޖެހޭނީ!
   ޤާސިމް ހަދާނީ އޭނާ ހަދާނީ އޭނައަށް ފެންނަ ގޮތެއް
   ދެން ލަލާ!

 2. ތި2000ދޭނވާނީކޮނމެ ގެޔަކައ އޭރުނ ވެސއެނމެނވެސ ހިއސާ ކުރެވޭެނު ކިހާ ދެރަކަމެއ މަސައކައތ ކުރާމީހޔައ ކޯއޗެއ އޮތީ މިގަުމުގަ

 3. ނިންމީތާ. އަމަލެއް ނުކުރެއެއްނު. ދެވަނަ ބުރު ލިބިގެންނޯ ޢަމަލުކުރެވޭނީ ބުނެދޭން ނިންމީ، ރައްޔިޔުން ތިމާ ހޯދާނެކަމަށް ދެކިގެން ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން.
  އިސްރާފުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މެކުހަށް. ނިކަމެތިން އިތުރަށް ނިކަމެތިވެ މުއްސަނދީން އިތުރަށް މުއްސަނދިވާ އުސޫލުތަކެއް ބެނުމެއް ނުވޭ