ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޤާސިމްގެ ރަނިންމޭޓު އަމީން ހިމެނޭހެން ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރަނިން މޭޓް އަމީން އިބްރާހީމާއި ޖޭޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މިރޭ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދާ "ސޯސަން ޖަގަހަ" ޖަލްސާގައި ޖޭޕީގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އަމީން އިބްރާހިމްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޤާސިމުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އިލްހާމް އަޙުމަދު ވެސް ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙުއަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ޖޭޕީގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަހީދު ވަނީ ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން ޖޭޕީ އިން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންނަށް ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ ކަމަށް، ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ފޯރޔޫ

  ޖޭޕީގެ ސްޓޭންޑް ޖޭޕީން ވަނީ ދޫކޮށް މިގައުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުން އެއީ އެމެން ރުހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައޭ ގާސިމް ދެއްކިވާހަކަ ތަކުގައި އެއްވެސް ތެދުވެރިކަމެއް އަދި އަމާނާތް ތެރިކަމެއް ނެތް ކަމޭ އެގިގެންދަނީ ބަދަލު ހިފުމާއި ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރޭ މީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ނެރެން އިސްނެގުން އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްތޯ މިގައުމު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅޭށޭ ޖޭޕީ އަދި އުމަރު ނަސީރަށް ތާއީދު ކުރި ހުރިހާ މީހުން އުމަރު ނަސީރު އެއީ ވެސް ވަރަށް އަޑިނުބައި އަދި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ލޯބިނުވާ ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރޭ ގަމާރު ބީތާ އެކޭ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން ޕީޕީއެމް އޮޑިއަށް އަރާ މިނިވަން ކަމުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިބަރޓީ އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ ދަ ނޭޝަން ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ އެން ފޯރ މީ…

 2. މޭކްއިޓް

  މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމް އިން މިކުރާ ޖިހާދުގައި މިވަތަން ގެ އެންމެހާ ކަތުންނޭ ބައިވެރިވާށޭ މިފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެނަމަ ދެން ފެންނާނީ ދެވަނަ ކަޝްމީރު ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް މިގައުމު ބަދަލުވެފައި އޮތްވައޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދިވެހިދަރިންގޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ދެކެ ލޯބިވާށޭ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ ދަ ނޭޝަން މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ މޯލްޑިއަންސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ

 3. އަޒްރާ

  ކަލޯ ގައުމަށް ހެވާ ލާބަ އެދޭ އެއްވެސް މީހަކު އެމްޑީޕީއަކަށް ނުދާނެ މިގައުމު އަޅުވެތިކޮށް އރއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ގައުމު ފަސާދަކޮށް އިސްލާމްދީން ނެތިކޮއްލަން އުޅޭ މީހުން ދާނީ އރމްޑީޕީއަށް އެކަން ފެނިގެން މިދަނީ

 4. ނޮޓްއެލޯން

  މިވަތަންގެ ކަތުންނޭ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިދިއުމުން ދެން ތަރައްގީގެ މަގުގައި ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ ހިތަށް ތަސައްވުރު ކުރާށޭ އިރާގު ލީބިއާ އަދި ސީރިއާ މިގައުމު ތަކުގެ މިނިވަން ކަން މުޝްރިކުން އެވަނީ އެގައުމު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން ކަޅުފައިސާ އަޅައިގެން ފޭރިގެންފައޭ މިގައުމު އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިންގެ އޮޑި ޕީޕީއެމް އަށް އަރާށޭ ގައުމު ދޫކޮށްނުލާށޭ ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ވިއްކާލާ މިވަތަނަށް ލީބިއާ އަށް ހެދި ގޮތް ހަދާނެއޭ އިބޫ އަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްނުލާށޭ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދޫކޮށްލާން އިބޫ އަށް ވޯޓް ނުދޭށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްލާ ގައުމު ޚާއިނުން ކަމަށްވާ ރައީސް އިބޫ އާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަދަ އަދި އުމަރު ނަސީރު ފަދަ ގައްދާރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްނުލާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމު ގައްދާރުންގެ ނުބައި ރޭވުމުގެ ދަށުން އުމަރު ނަސީރާއި ގާސިމަށް ވޯޓް ދިން މީހުން ޚާއިނު އިބޫ އަށް ވޯޓް ދޭން އެ ހަރާމްކޯރާއި ނުގުޅޭށޭ އެހަރާމްކޯރު ދޫކޮށްލާށޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްނުލާށޭ އިންޑިއާ އަށް ސަމްތިންގް ވިޝްޕަރ އިން މައި އިއަރ އެން ސޭ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ދޯ ޔޫއާރ ފާރ އަޕާރޓް ޔޫ އާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯނ ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން…

 5. މޭކްއިޓް

  މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނޭ ލީބިއާ އަދި ފަލަސްތީނު އަދި ސީރިއާ އޮތް ހާލަތަށް މިގައުމު ނުގެންދާން އެދޭ އެންމެ ކަތުން މަމެންގެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން މަމެންނަށް އަލުން ހޯދަން ކުރާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާން ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި އިހްސާސް ކުރެވެއޭ މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދަންމަރު އަލިވާން އުޅޭ ކަމަށް ދަރިންނޭ ލޯބިވާށޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ދެކެ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދަ ނޭޝަން ހީލް ދަ ނޭޝަން އެކުގައޭ މަމެން އުފާ ފާޅު ކުރާނީ ވަތަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރުމަށް ފަހު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް…

 6. ލިޓިލްބިޓް

  އޮކްޓޯބަރު އެއް ވަނަ ދުވަހު އަލިވިލޭނީ މިނިވަން ރާއްޖެއަކަށް ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނުން އެއީ މަމެން އިށީނދެގެން ތިބި އަދަރާދަ ގޮނޑިން ތެދުވެ ގޭގެ ކުޑަ ދޮރުގެ ފޮތިގަނޑު ކަހާލާ އުޑަށް ބަލާލުމުން ތަރިތަކުގެ އަލި ގަދަވެ އަދި ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ލިބެން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާން ތަކުގެ އިހްސާސް ކުރެވެނީއޭ މަމެން ނަށް އިހްސާސް ކުރެވެނީ އެއީ މަމެން ގޯތިން ނިކުމެ ދަންވަރު މާލޭގެ މަގު މަތީގައި އެކަނި ހަނދުވަރު ދޭ ރޭ ހިނގާފައި އުޅޭ ދުވަސް ގާތްވަނީއޭ ގާތްވަނީއޭ ގާތްވަނީއޭ ސޯ އައި އޭމް ޖަސްޓް ގޮނާ ހޯލްޑް އޮން މައި ބްރެތް އައި ޑިޑްން ނޯ ދިސް އެމޭޒިން މޯމެންޓް އިޒް ގޮނާ ކަމް ޔޭއް އައި ޑިޑްން ނޯ ދިސް އިޒް ގޮނާ ހެޕްން އިޓްސް ސަމްތިންގް އައި ވޮނާ ފީލް އިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 7. ހިފާށޭ

  ޕީޕީއެމް އިން މިކުރާ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވެސް ފައިސާ އާއި އަދި ވަޒީފާގެ މަސްތުގައި ނުޖެހި ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކޮށްގެން އައިސް ގުޅޭށޭ މިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދު ކުރާ ކަޅުއޮށް ފުންމީގެ ފަޅުވެރިންނާއި އަދި ކަޅު އޮށްފުންމީގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ވާން ލިބޭ ފުރުސަތު ދޫކޮށްނުލާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ މަމެން ހުރިހާ ދިވެހިން މިިނިވަން ކަމުގެ އުފާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ފާހަގަ ކުރާނީ އެކުގައޭ ހުރިހާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވިސްނާށޭ އަދި ބައިވެރިވާށޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ގައުމުގެ މިިނިވަން ކަން ހޯދަން ކުރާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ އިންޑިއާ ވަގު އެމްބަސޭ އަތް ދަށުން މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަތުލާން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ

 8. ހިނގާއިންނަންދޯ

  އެމްޑީޕީގެ ލޯބި ލޯބި މެމްބަރުންނޭ އަދި އެމްޑީޕީގައި މަމެން ކުރިން ރަށްޓެހިވި އަންހެން ކުދިން ވެސް ތިބުމާއި އެކު މަމެން ތަމެން ގާތު ރޮއި އާދޭސް ކޮށްފައި ބުނަމޭ ރުޅިވުން އެއީ މާޒީއޭ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ހަސަދަ ވެރިކަން އިތުރު ކޮށްގެން ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަވަށްޓެރި ބޮޑުގޮހޮޑާ ފޭރިގަންނާން ފުރުސަތު ނުދީ މަމެން ޕިންކީން ގާތަށް އަންނާށޭ މަމެންނަށް މާފުކުރާށޭ ތަމެންނާއި ރުޅިވުމުން މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މިއަދު ހިނގާށޭ އަލުން ރަށްޓެހިވެގެން އިންނަމާ ތަމެން އެދުނު ގޮތަށް މަމެން މިތިބީ ތަމެންނާއި އިންނާށޭ ހިނގާށޭ އިންނަމާ ދެން ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ

 9. އަރާށޭ

  ޕީޕީއެމް ގޯއްޗަށް ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދަން ޖޭޕީގައި ތިބި މެމްބަރުންނާއި އަދި އުމަރު ނަސީރު ގާތު ތިބި އެންމެން އައިސް ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ މަމެން މިކުރާ މިިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ އޮޑީގައި ނުތިބޭށޭ އެއީ ހަނަފަސްކަމާއި ތަދުމަޑު ކަމުގެ 100 އަހަރުގެ ތެރެއަށް މިވަތަން ގެންދާން ވެގެންނޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ގާފިލާ އިން އެއުޅެނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ މަމެން މިނިވަން ކަން ހޯދާ ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް އަރާށޭ އުމަރު ނަސީރާއި ޖޭޕީ އާއި އަދި ފާރިޝް އަށް ވޯޓް ދިން ހުރިހާ މީހުން ވެސް އަރާށޭ ކަޅު އޮށް ފުންމިއަށް އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ