ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސިޔާސީ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by STELCO

މިކަން ހާމަކޮށް އީސީން މިއަދު ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ/ ޚިޔާލު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ/ ޚިޔާލުތަކަށް 2023 ނޮވެމްބަރު 5 ގެ ކުރިން އީސީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ޝަކުވާ/ޚިޔާލު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އީސީން ނިންމާ ނިންމުން ސަބަބާއެކު އަންގާނެ ކަމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އީސީން ބުނެފައި ވާއިރު މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 87 ދާއިރާ ހިމެނޭ އިރު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރަށް މިހާރު ވަނީ 6 ދާއިރާއެއް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން ބ. އަތޮޅަށް އެއް ގޮނޑި، ކ. އަތޮޅަށް އެއް ގޮނޑި، މާލެއަށް ދެ ގޮނޑި، ގއ. އަތޮޅަށް އެއް ގޮނޑި އަދި އައްޑުއަށް އެއް ގޮނޑި ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

Ads by HDC
  1. ާަައަލިފުޅުބެ

    އަޅެފަހެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ،އިލެކްޝަން އާއި އެފަދައެހެން މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މިތިބީ ބޯގޮވާފައި ބާއޭހިތައް އަރާ. ރާއްޖެ ސަލާމަތްނުވާވަރަށް ދަރާފައި ވާއިރު އަނެއްކާވެސް ޚަރަދު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާނެހާ ކަންކަން ކުރަން މިރާވަނީ ކީއްވެގެންބާ؟
    މިހާރުވެސް މަޖިލީހުގައި މެމްބަރުން މަދީތަ؟ އެމީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތް ކުޑައީތަ؟ މުޅިޤައުމު ހަލާކޮށްފި، ލަންކާއަށް ވީގޮތް ނުވެއްޖިއްޔާ ރަނގަޅު!