ޚަބަރު ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް ބިގޭ، ޣަނީ އަދި ޖާބިރު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

އެމްޑީޕީން ބުނީ ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ން 16:00 އަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް 3 މެންބަރަކު ވާދަކުރައްވައެވެ. އެއީ:

1. މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން – އަލިފުށި ދާއިރާ
2. ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް – ކުރެންދޫ ދާއިރާ
3. ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު – ކާށިދޫ ދާއިރާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވަނީ ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ތަމްޞީލުކުރަމުންދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީންނެވެ. އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ޖުމްލަ 56 މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. އެއްލާލާ

  އިންޑިއާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގޮވައިގެން ތަމެން ގެނައި ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑާއި އަދި ޑޯނިއަރ ހިފައިގެން ވަގުތު އޮތްވާ އަވަހަށް ތަމެންގެ ރަށަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ވަށައިގެން އޮންނަނީ އެއީ އިންޑިއާ ކަނޑޭ ކިޔާ އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދޭނީ އިބޫ އަށޭ މަމެންނަށް ނެހެދޭނެއޭ މީގައި މިނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް އިންޑިއާ އިން ދައްކައިގެން ނުވާނެއޭ މިއާއި ތަމެން ދީފައިވާ ލޯނާއި ނުގުޅުވާށޭ އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް އިން ވެސް ޖެހޭނީ ފައިބާން ތަމެން ދޭ ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރާށޭ ކޮންމެހެން އިންޑިއާ ބްރިޖް އަޅާ ކައްޕަޅި ކުންފުނި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ގައި ހިލޭ ތިބެން ނުޖެހޭނެއޭ ތިބޭނަމަ މަހަކު 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުއްޔެއް ދޭން ޖެހޭނެއޭ އެނޫން ގޮތެއް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ މީ މާލެ އޭ މީ އައްޑޫ އެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ ތަމެން ރުޅި އަޔަސް އެއީ މަމެން މިހާރު ހާސްވާ ކަމެއް ނޫނޭ…

 2. ނުހުންނާނެއޭ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބި އަދަދާއި އަދި އުތުރު ތިލަފުށީގައި އިންޑިއާ އިން ބަހައްޓާފައިވާ ބަރުހަތިޔާރާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރާށޭ ކޮން ގައުމީ ސަލާމަތެއްތޭ ތިޔާ ގޮތަށް ގައުމީ ސަލާމަތޭ ކިޔާ ފަލަސްތީނު ޔަހޫދީންނަށް އެއިރު އޮތް ވެރިކަމުން ވިއްކާލާ ކަޓްކާލީ ހުރިހާ ލިޔެ ކިޔުމެއް ހާމަކުރާށޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަތިޔާރާއި އެކު ތިބެން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެން ނުވާނެއޭ އެމެން އެތަނުން ފައްސާލާށޭ ބްރިޖް އަޅަން އެމެންނަށް ގުޅިފަޅުން ތަންކޮޅެއް ކުއްޔަށްދޭށޭ އެމެންނަށް އެޅޭނެ ބްރިޖެއް ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ ނުހުންނާނެއޭ

 3. ބޭލޭނެއޭ

  އިންޑިއާ އަށް އިނގެންވާނެއޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމޭ މިހާރު މިއޮތީ ތަމެން ގާތު މުއިއްޒު މިގައުމުގެ ހާކިމާ އެއޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ދެން ތަމެން ކައްޕަޅި ސިޓީ އެމްބަސީން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވަން ނަހަދާތި ރައީސް ޔާންޓޭ ވެރިކަމުގައި ތަމެން ކަންކުރި ގޮތަށް އެގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ އެފަދަ ސިޓީ އެއް ގެޒެޓް ކުރުމަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތުގެ ވޯޓެކޭ ނަގާނީ އެއިރުން ތަމެންގެ ޖަނގިޔާ ގަނޑު ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ ބޭލޭނެއޭ

 4. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް