ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަންސް އިން ބަލަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި މައްސަލަ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ކަރެކްޝަންސް އިން ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފްގެ އޮފީހަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައުމުން އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން ވިދާޅުވިއެވެެ.

ޕީއެންއެފް އަކީ ރައީސް ޔާމީން އަލަށް އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ގޭ ބަންދަށް ދޫކުރިނަމަވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގެންނެވޭނެއެވެ.

 1. ބަލާތި

  ސެޕްޓެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މުއިއްޒު އަށް ގުޅާށޭ ބުނުމުން ނުވެސް ގުޅާ އޭނާ އަދުރޭގެ ވާހަކަ ތައް އަޑުއަހައިގެން ކަމަށް ގާބިލް ނޫން މީހުންނަށް މާލީ ވަޒީރު ކަމާއި ތައްލީމީ ވަޒީރު ކަމާއި އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ކަމާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަން ދިނުމުން ވަރަށް ސާފޭ މުއިއްޒު މެން ނެގި ޕީއެޗްޑީ ގައި އެއްވެސް ބަރުދަނެއް ނެތް ކަން އެސައިންމެންޓް އަދި ތީސީސް އަކީ ކޮޕީ ވެސް ކުރެވޭ އެއްޗެކޭ ފެންވަރުގެ ޕީއެޗްޑީ އެއް ނަމަ އަދުރޭ ބުނާ ގޮތަށް ނަހަދާ ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އެދުމާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާނެއޭ ދެން މިހާރު ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި ގުރުބާން ވުމުން ބޭރުގައި ކުޅި ބަލަން ތިބި އެމްޑީއޭ މެމްބަރުން ނުޖެހޭނެއޭ އައިސް މީގެތެރެއަށް ބޭނިގަންނާން އާމިރު ތަތިޔާއީ ކާކުތޭ ތަގެ ތައްލީމީ ފެންވަރަކީ ކޮަބައިތޭ ރައްޔިތުންނަށް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތް ކިޔާ ދޭން ތަ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަސީލާ…

 2. އާރުކޭ

  މުއިއްޒު އަށް އޮޅިގެންނޭ ތިޔާ އުޅެނީ އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު އަށް ނޫނޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ ރައީސް ޔާމީނަށް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމަށް ހޮވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން އާޖޯޝް އަކާއި އާ ހިތްވަރަކާއި އެކު ފަށާނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެކަން ކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައޭ އަދި އިންޑިއާ ސިފައިންު މުއިއްޒު ހުވާ ކުރުމުގެ ކުރިން ބާލަން ގޮވާ އެމަގުން އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނޭ މިކަންކަމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވީއޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އާރުކޭ އެކޭ

 3. ތަމެންދޯ

  މުއިއްޒު އާއި އަދުރޭ އެދައްކަނީ ކޮންމެވެސް ބަހަނާ އެކޭ އެމެން ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާ ކަން ފޮރުވަން ވެގެން އެކަން ނުފޮރުވޭނެއޭ އަދުރޭ މުއިއްޒު އަދި އަދުރޭ ތިޔާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައޭ މުއިއްޒު އެއީ ޚިޔާނާތްތެރި އެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ޚިޔާނާތްތެރި އެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ޚިޔާނާތްތެރި އެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ޚިޔާނާތްތެރި އެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ޚިޔާނާތްތެރި އެކޭ

 4. ބަލާތި

  އަދުރޭ ހަދަނީ ދޮގޭ ދެން މުއިއްޒު އެއީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކަށް ވުމުން މަމެން ހީކުރީމޭ އޭނާ ޖާހިލުންގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން އޭނާ އަށް ވޯޓްދިން މީހުންގެ އެދުމާއި ދެކޮޅަށް ކަންކަން ކޮށް އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާނެ ކަމަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެެރިކަމުގެ ލެޖިޓިމަސީ ގެއްލުނު ރައީސަކީ އެއީ މުއިއްޒު ކަމަށް ދިވެހި ތާރީޚް ގައި ލިޔެވިގެން ދާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތްތެރިންގެ ލިސްޓް ގައި އަދުރޭ ގެ ނަން އޮންނާނެއޭ ތާރީޚް ގައި ލިޔެވިފައި

 5. ވަކިކުރާށޭ

  މިހާރު ގައުމު މިވެއްޓެމުންދާ ރޯ އަނގުރުއަލިފާނުން އެޑްވައިޒަރު މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު އަންދަމުންދާ އަލިފާނުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ރައީސް އިބޫ ގެ އެމްޑީޕީ އަށޭ އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މަޖްލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަންވީއޭ ރައީސް މުއިއްޒު އާއި އަދި އޭނާގެ ނައިބަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން އެވޯޓް ނެގުމަށް ފަހުގައޭ ބަޖެޓް ވެސް ފާސް ކުރަން ޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ޕާރޓީ އަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް ވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވާނެއޭ އަވަހަށް މަޖްލީހުގެ އިތުބާރު މުއިއްޒު އަށް އޮތްތޯ ބަލާށޭ އެމްޑީޕީން ބަލާށޭ އިތުބާރު ނެތް ނަމަ މުއިއްޒު ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ ވަކިކުރާށޭ

 6. އާރުކޭމުއިއްޒު

  ތީގައި ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ އަކީ މުއިއްޒު އޭނާ އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ނުވިސްނާ އުނގުން ވިސްނުމުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ހުރިހާ މައްސަލަ އަކީ އަދި އޭނާ އަކީ އިލްމް ހުއްޓަސް ހިލްމް ނެތް މީހެއް ކަން މިއިން އެގިގެންދަނީ ސިޔާސީ ތަޖްރިބާ އަކީ ގައުމެއް ހިންގުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއް ކަން މިއިން އެގިގެންދަނީ ސިޔާސީ ތަޖްރިބާ ނެތް މީހުން ނުވާނެ ގައުމުގެ ވެރިއަކަށް ގެންނާން އަދި ކިޔަވައިގެން އެކަނި ހުރުުމުން ނުފުދޭނެ ކަން މިދަނީ ރަނގަޅަށް ސާބިތު ވަމުންނޭ ދަނީ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ

 7. އިސްތިއުފާއޭ

  މުއިއްޒު އައްޔަން ކުރި ވަޒީރުންގެ ތެރޭން ރުހުންދޭން ނުފެންނަ ވަޒީރުން ނަކީ 1. ޚާރިޖީ ވަޒީރު 2. ދާޚިލީ ވަޒީރު 3. މަސްވެރި ވަޒީރު 4. މާލީ ވަޒީރު 5. ތައްލީމީ ވަޒީރު 6. ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ވަޒީރު 7. ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ވަޒީރު 8. ފަތުރުވެރި ވަޒީރު. މިވަޒީރުންނަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިކަމަށް ކުފޫހަމަވާ މީހުންނޫނޭ ކުފޫ ހަމަނުވާ މީހުން ވަޒީރުންނަށް ލާން ނުޖެހޭނެއޭ މިކަން ކަން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ބަލާނެ ކަމަށޭ މަމެން މިދެކެނީ މެމްބަރުން ނުވިކޭތި

 8. އައުޓް

  މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް މުއިއްޒު އައުޓް

 9. ވިސްނާތި

  މިވަގުތު އެމްޑީޕީ އަކީ ހަމައެކަނި މަޖްލީހުގައި އޮތް އިދިކޮޅު ޕާރޓީ އަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނާއި ޖޭޕީ އާއި އަދި އެމްއެންޕީ އަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ ބަތާކައިގެން ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅޭ ވައްކަން ތައް ފޮރުވަން ތިބޭ ބައެކޭ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލާ ޓާރގެޓް ސަބްސިޑީ ދޭން މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އެއުޅެނީ އެއީ އަދުރޭ މެންގެ އާއިލާ މީހުންނަށާއި ވަަޒީރުންގެ އާއިލާ އަށް އެކަނި ސަބްސިޑީ ދޭން ދެން ތިބި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސަބްސިޑީ ނުދޭނެއޭ ސަބްސިޑީ ނުދެންނާ އެކަކަށް ވެސް ސަބްސިޑީ ނުދޭށޭ ޓާރގެޓް ސަބްސިޑީ ދިނަސް ނުދިނަސް ސަބްސިޑީ ކަނޑާލައިފިނަމަ ހަނޑޫކިލޯ އެއް 100 ރުފިޔާ އަށް އަރާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ…

 10. ބަލާތި

  މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ވިސްނަން ޖެހޭނެއޭ މަޖްލީހަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ މެމްބަރުން އެމެންނާއި ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް ދުވެފައި ގޮސް ވަޒީރު ކަމުގައި ބަގުޑި ބެއްދުން އެއީ ސަރުކާރުން އެމެންނަށް 5 އަހަރު ދުވަހު ވަޒީރު ކަމުގައި ހުރެވޭނެ ކަމުގެ ލައިސެންސް އެއް ދިނުމޭ އެގޮތަށް ވަޒީރު ކަން ދީގެންނޭ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލީ އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުވިއްކާލީ ކުރީގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ދެވަނަ ފަލަސްތީނޭ މިހާރު ރާއްޖެއަކީދޯ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިފަދަ ވަޒީރުންނަށް މަޖްލީހުގެ ރުހުން ދީގެން ނުވާނެއޭ އެފަދަ ވަޒީރުން ވާނީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީންނަށޭ

 11. ވިސްނާތި

  އަދުރޭ މެން އުނގުން ވިސްނާތީއޭ އަދުރޭ މެން ގާތު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާލުމުން ބޮއިކޮޓް ނުކޮށް މުއިއްޒު އަށް ވިސްނާނުލާ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ބޮއިކޮޓް ކުރިނަމަ އުމަރު ނަސީރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަ ކުރާ ތަނުން ސީދާ ރައީސް ޔާމީން އެންޑޯރޒް ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ އުމަރު ނަސީރޭ އެއިރުން އުމަރު ނަސީރު ފުރަތަމަ ބުރުން ހޮވޭނެއޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް އެކަން ނުކޮށް އަދުރޭ މެން މުއިއްޒު އަތުން ސުޕާރީ ކައިގެން މުއިއްޒު އަށް ޓިކެޓްދިނީ މަކަރާއި ހީލަތޭ ހަދަނީ…

 12. ނެތީމޭ

  މުއިއްޒުގެ ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމުންނޭ ރައީސް ޔާމީން ކާންބޯން ކުރާ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅާނީ ރައީސް ޔާމީނަކަށް މިހާރު މީހަކު ވަޒީފާ އެއް ނުދޭނެއޭ އެމަނިކުފާނު ކައިގެން ބޮއިގެން ނޫންތޭ ގޭގައި ވެސް އުޅެން ޖެހޭނީ ކަން މިހެން ހުރުމުން އެމަނިކުފާނު ކާންބޯން ކުރާ މަސައްކަތަށް ކަރަކްޝަންސް އިން ހުރަސް ނޭޅޭނެއޭ ރައީސް ޔާމީން ކުރާ ސިޔާސީ މަސައްކަތަކީ އެއީ ކާންބޯން ކުރާ މަސައްކަތޭ މުއިއްޒު މެން ތިޔާ އުޅެނީ ހޭދެބައިވެގެންނޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ

 13. ވަގުންނޭ

  ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާލުމުން ފުރަތަމަ އަދުރޭ އެއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުން އެއީ އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު އާއި އެކު ކުރީގައި ޑީލެއް ހަދާފައިވާ ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލު ތަކޭ އޭގެ ކުރިން އަދުރޭ އަށް ވަނީ މާލޭން 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ކާރު ޕާރކިންގް ސްލޮޓް ތައް ވިއްކާފައޭ ދެން އަދުރޭ ވަނީ ބޮޑުއަގުގައި އެކާރު ސްލޮޓް ތައް ވިއްކާފައޭ އަދި މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުން 20 ގޮޅިވެސް އަދުރޭ އަށް ވަނީ މުއިއްޒު ދީފައޭ ހުޅުމާލޭން ބޮޑު ގޮޅިއެއް ވެސް ދީފައޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ އަދުރޭ އަކީ ބޮޑުވަގެކޭ

 14. މުނާފިގެކޭ

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޑރ. ޖަމީލު އާއި ރައީސް ޔާމީން އާއި މިހާރު ޖައްސާލަން މުއިއްޒު އަޑީގައި ހުރެގެން ލަތީފު މެން ލައްވާ ނޫސް ތަކަށް ބޮޑެތި މަޒުމޫނު ވަރުގެ ދިގު އާރޓިކަލް ލިޔުނު ނަމަވެސް ތިޔާ ކަން މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ޑރ. ޖަމީލުގެ މަސައްކަތުން އެއް ފަހަރު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރިއޭ ދެން މިއޮތީ ތަމެންގެ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް ނެތް ނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެއޭ އެކަމަކު ތަމެން ކޯޓް ތެރެއަށް އެމްޑީޕީގޭ ޖޭއެސްސީ މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަން މަމެން ދެނެހުރީމޭ ޖަމީލު އަކީ އަބަދުވެސް ވަފާތެރިއެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ އެއީ މުނާފިގެކޭ

 15. ތަމެންދޯ

  ވެރިކަމާއި ހެދި ޑރ. ޖަމީލު އުޅުމަކީ އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އެކަން އެގޮތަށް އޮންނަން ޖެހޭނީ ވެސް ވެރިކަން ކުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން އަދުރޭ ބޭނުން މީހެއް ކަމަށްވާ މުއިއްޒު އަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ދުވަހަކު ވެސް މަމެން މުއިއްޒު އަށް ތާއީދު ނުކުރަމޭ ނުކުރަނީ މަމެން އޭނާ އަށް އިތުބާރު ނުކުރާތީއޭ އޭނާ މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ކަަމަށް ފާވެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަފްތަރު އުވާލީ ދަފްތަރު ހަމަޖައްސަން އޭނާ އަށް ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޭ

 16. ފެންނަނީއޭ

  ސިޔާސީ މައިދާނަކީ އެއީ އިޚްލާސްތެރި ކަން އޮންނަ މައިދާނެެއް ނޫނޭ އެއީ ކުޅަދާނަ ކަން ދައްކައިދޭ ދާއިރާ އެކޭ ކުރިން އިޚްލާސްތެރި ނޫން ބަޔަކު މިހާރު އިޚްލާސްތެރި ވެދާނެއޭ އެއީ އެކަން އޮންނަ ގޮތަކީ މިހާރު ޑރ. ޖަމީލަކީ މަމެން ވެސް ވަރަށް އިތުބާރުކުރާ މީހެކޭ އަދި މަލީހު އަކީ ވެސް އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހެކޭ އެ ދެމީހުން ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު އާ ޕާރޓީ އެއް އުފައްދަން މިހާ އަވަހަށް އުޅުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފާލެކޭ މިހާރު އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު ކަންކުރި ގޮތް އެއީ އެންމެން ދަންނަ ހަގީގަތެކޭ މަމެން ހުވައޭ ޑރ. ޖަމީލު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނެތޭ ޚިޔާނާތް ތެރިވެފައި އެއީ އަދުރޭ މެން ބުނެގެން ޑރ. ޖަމީލު އެއް ފަރާތް ކުރީއޭ އޭގެ ހަގީގަތޭ މިހާރު ފެނިގެންދަނީ…

 17. މުނާފިގެކޭ

  ޑރ. ޖަމީލު އިޚްލާސްތެރި ނުވަނީ ޔާމީނަށް ދެން ނައިބް ރައީސަކަށް ހޮވުނު ފަހުން ކިތައް ދުވަހު އަމިއްލަ އަށްގޮސް ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލު ކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރިންތޭ ނުދަންދޯ މުއިއްޒު ބުނާ ގޮތަށް ހެދީދޯ ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮން ޖަހާފައި ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ޖަލްސާ ބާއްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯރޓަރުންނާއި ރައީސް ޔާމީން ދުރުކުރީއޭ އެރޭވެސް މަމެން ބުނީމޭ ވަކިން ޕާރޓީ އެއް އުފައްދަން ހިނގާށޭ އެކަމަކު ރައީސް ޔާމީން މަޑުކުރަން އެންގީއޭ އެނޫންނަމަ މިއަދު ހަގީގަތް ހުންނާނީ ފަޅާއަރާފައޭ ރައީސް ޔާމީނަށް މުއިއްޒު ވަނީ ހަރާމްކޯރު ވެފައޭ އޭނާ އެއީ ސީދާ ބޮޑު މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ މުނާފިގެކޭ އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ

 18. ހަރާމްކޯރު

  ޑރ. ޖަމީލު އިޚްލާސްތެރި ނުވީ މައްސަލަ އެއްނެތޭ ރައީސް ޔާމީން ނައިބަކަށް ޑރ. ޖަމީލު ދެވަނަ ފަހަރަށް އައްޔަންކުރާނީ ޔަގީނުން ވެސް އިތުބާރު ކުރެވޭތީއޭ ދެން ޑރ. މުއިއްޒު އަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީ ފެނިފައޭ އޭނާ ގާތު ސޯޝަލް ސެންޓަރު ގައި އެޖަލްސާ ނުބާއްވާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ބުނުމުން އެކަމަށް އޭނާ ހުރަސް އެޅުމުންނޭ ރައީސް ޔާމީން މިހާތަނާއި ހަމައަށް އައިއިރު ދޫނުވެ ހުރީ ދެން އޭނާ ބުނި ތިމަންނާ ވެރިކަމަށް އައިސް މިނިވަންކުރާނަމޭ ނުކުރިދޯ އިޚްލާސްތެރިން މިއަދު މިދަނީ އެނގެމުންނޭ ދެން އަނެއް ކޮޅުން ރައީސް ޔާމީން ކާންބޯން ކުރާ ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ވެސް ތަމެން ހުރަސް އަޅަނީދޯ ކަރަކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ތަމެން މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ މުއިއްޒު ތިޔާއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ

 19. އަންނާށޭ

  މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ އޭނާ އަށް ވޯޓްދިން ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި ނުވެ އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެފައި ދެން އެކަން ފޫބައްދަން ވެގެން އަދުރޭ މެން ނައިބް ރައީސް ސެންބެ ބޭނުން ކުރިވަރަކަށް ސެންބެ ގެވެސް ދުވަސް ދާނީ މަމެން ނަސޭހަތް ދެމޭ އަދުރޭ މެންގެ މަޅީގައި ސެންބެ މެން ނުޖެހެން މާބޮޑު ވަރު ކުރަންނާ އިސްތިއުފާ ދީފައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާރޓީ އާއި ގުޅެންވީއޭ އެއިރުން ދެން އަނެއްކާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތޭ

 20. އިސްތިއުފާއޭ

  މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ އަދި އޭނާގެ ކެބިނެޓް ގައި ތިބި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަެރުން ނޫން އެންމެން އިސްތިއުފާ ބޭރުން އައިސް ވަޒީރު ކަން ފަައިސާ ދީގެން ހޯދާފައި ތިބި ހުރިހާ ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކީ އެއީ އެމަގާމަށް ކުފޫހަމަވާ މީހެއް ނޫނޭ ދެން ފަތުރުވެރި ވަޒީރު އަދި ތައްލީމީ ވަޒީރު އަދި މާލީ ވަޒީރު ވެސް އެކަމަށް ކުފޫހަމަނުވެއޭ މުއިއްޒު އަށް ނޫން ވަޒީރުން އިޚްލާސްތެރިވާން ޖެހޭނީ ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ނުފެނެއޭ ވަޒީރުންގެ ފަރާތުން ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ

 21. ބަލާތި

  މިފެންނަނީ މުއިއްޒުގެ ހާމަކަން ބޮޑު ސަރުކާރުގެ ހާމަބޮޑު ކަން ހުރިވަރު ބަލަން ޖެހޭވަރާއި ގާތަށް ވެސް ބަލާފައި ނެތޭ އޭނާ އަންހެނުން ބުނާހާ ބަޔަކަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރު ކަން ދިނުމުންވާނެ ހަތަރެތި މިއޮށްގެން ވަނީއޭ މިސަރުކާރަށް 10 ދުވަސް ވީއިރު ނެރެދެވުނު އެއްވެސް ނަތީޖާ އެއް ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ވަޒީރުންނަކީ ކަމަށް ކުފޫ ހަމަވާ ވަޒީރުން ނޫނޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަދުރޭ ދަރި ކުފޫހަމަވާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ ދެން ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެއީ ކަނޑުކޮހެކޭ

 22. ބަލާތި

  އިޚްލާސްތެރި ނޫނޫ މުއިއްޒު އާއި އަދުރޭއޭ އެވާހަކަ ނުދައްކާ އެކަން ފޮރުވަން ވެގެން ފަހަރަކު މީހަކު ލައްވާ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރި ނަަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ގާތުން ޑރ. ޖަމީލު ދުރުނުކުރާނެއޭ އެކަން ތަމެން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން ނުވާނެ ތިކަމެއް…