ޚަބަރު

ދިވެހިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަކުރާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ތުރުކީވިލާތުގެ ގްރޭންޑް ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ޗެއަރމަން އަދި ރައީސް، ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ނޫމާން ކުރްތުލުމުސްއާ އަދި ޕާލަމަންޓުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެމަނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގެންނެވި ޤައުމަކީ ތުރުކީވިލާތަށްވުމީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޚާއްޞަ ޝަރަފެއްކަމަށާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވުމަކީ އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ޝަރަފެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މިގޮތުން އެކިއެކި މަޢުޟޫއުތަކުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ތުރުކީގެ ރައީސްއާއި އަދި ތުރުކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެއަކީ ކުޑަކުޑަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ޤައުމެއް ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖެ އެތުރިފައި ވަނީ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގެ މައްޗަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދަކީވެސް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި ގުދުރަތީ ގޮތުން ރާއްޖެ އޮންނަނީވެސް ސަރަހައްދީ މުހިންމު ހިސާބެއްގައިކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރާއްޖެއާއި ދުރާއި ގާތުން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނާއެކުވެސް އަބަދުވެސް އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވި ޝިއާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ދިފާއުކުރެއްވުން ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅުތައް ފުއްދައިދެއްވުމުގައި ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވިއެވެ.

Ads by HDC
  1. ބޯންދޭތި

    މަމެން ޕީއެންފްރަންޓޭ މެންވެސް އާޒިމަށް ތާއީދު އާޒިމް މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށްވާދަ ކުރާނަމަ މަމެން ޕީއެންފްރަންޓޭ މެން މީހަކު ނުނެރެ އާޒިމަށް ތާއީދު ކުރާނަމޭ ސަބަބަކީ އާޒިމް އަކީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މީހާއީ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑުވަގެކޭ އޭނާ ވަނީ މުޅި މާލޭގެ މަގުތައް ޓިނު އަދުރޭ އަށް ވިއްކާލާ އަދުރޭ ބޮޑުއަގުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ވިއްކާ ކަޓް ކާލައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން ވެރިކަަމަށް ފާވެފައޭ ހެޔޮނުވާނެ ޕީޕީއެމްގެ އެކަކު ވެސް އަދި ޕީއެންސީގެ އެކަކު ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގާތް ކުރަން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އެވަގުން ތައް ޖެހޭނެ ސައްޕެއް ޖަހާ ހަފޮޅުން ބޭރުކުރަން ޖޭޕީ އަކީ އެއީ ސީދާ ހާމާނޭ އޭނާގެ ޕާރޓީ އަށް ބޯން ދޭން ޖެހޭނެއޭ މިފަހަރު ރައްޔިތުން ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި ބޯންދޭތި