ރިޕޯޓް

އޮޓޯ މޯޑުގައި އޮތް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާލުމުގެ ޒިންމާ, ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ފަރިތަ ޝަކީލަށް!

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

ކުންފުނި އޮތީ އޮޓޯ މޯޑެއްގައެވެ. ބޮޑު ކޭޝް ފަންޑެއް އޮތް ނަމަވެސް އޭގައި އޮތީ ޑިޕްލީޓްވާން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ކުންފުނި ގެއްލުމުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް އޮންނަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކަންކުރަމުން އައި ގޮތަކީ މިއީއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ރާއްޖޭގައި ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންް ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ކުންފުންޏާމެދު އަލަށް އުފެދުނު ސަރުކާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. ބޭނުން ވަނީ ކުންފުނި ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާށެވެ. ކޮންމެހެން ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަޤްސަދުގައެއް ނޫނެވެ. ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އާއްމުންނަށް އަތްފޯރާ ފަށުގެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދޭށެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ބުރައަކަށް ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އެ ވިސްނުންފުޅު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހުންގާނު ކުރެއްވީ އަޙްމަދު ޝަކީލާއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މިހާރުގެ މޮޑެލް ބަދަލުކޮށް, ފައިދާވާނެ ބިޒްނަސް މޮޑެލްއަކަށް ހަދާލުމަށް ރައީސް އިތުބާރު ކުރެއްވީ އެކަން ކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލް މީހަކާއެވެ.

އުމުރުން 42 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޝަކީލަކީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިހާރު ގެންދަވަނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް ބަލާއިރު, ޝަކީލަކީ އިޤްތިޞާދީ ވުޒާރާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމާއި ޑިރެކްޓަރުކަރ ޖެނެރަލް ކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި އެސިސްޓެންޓް އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ޝަކީލު ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. ބޭންކް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅުވަޑައިގެންނެވި ޝަކީލު ވަނީ އެ ބޭންކްގައި މެނޭޭޖަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު, ޝަކީލަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް, ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓް މެންބަރެކެވެ. އަދި އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަން ވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޑީ ޝަކީލު ވަނީ "ދެން"އާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާ, ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކުންފުނި ހިންގާލަން ޝަކީލަށް މާ ބޮޑުކަމެއް ނޫން

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ވުޖޫދުވެެގެން އައީ ރައްޔިތުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ މާލީ ބުރައަށް ލުއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ. އެ މަޤްސަދުގައި ކުންފުނި ހިންގާތާ މިވީ 8 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދާ އަގަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހެނީ 69,568 ރުފިޔާއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދައްކަމުން އައި އަގަކީ އެއީއެވެ.

އިންފްލޭޝަންއާއެކު ތަކެތީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުތަކާއި, ސައުދީން އަލަށް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޓެކްސްތަކާއެކު, މިހާރު ޙައްޖާޖީއެއްގެ ޙައްޖު ދަތުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޮލަކަށް 85,000 ރުފިޔާ ޖެހެއެވެ. އެއީ ހައްޖާޖީން ދައްކާ ފައިސާއަށް 15,000 ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެވެ. މި ބުރަ މިހާރު އުފުލަމުން ގެންދަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގެއްލުމުގައި އަބަދު ކުންފުނި ނުހިންގޭނެވެ.

އެކަމަށް އޮތް ފުރަތަމަ ހައްލަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ނަގާ ފައިސާ އިތުރު ކުރުމެވެ. ދެވަނަ ހައްލަކީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޓީއއް ދިނުމެވެ.

ނަމަވެސް ޝަކީލާއި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން މިކަމުގައި އޮތީ ތިން ވަނަ ގޮތަކަށް ހައްލު ހޯދާށެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ބުރައެއް އުފުލަން ނުޖެހޭފަދަ ހައްލެއް ހޯދާށެވެ.

އެއީ ޙައްޖަށްދާން މީހުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ވިޔަފާރިކޮށް, އެއިން ނަފާ ހޯދައިގެން ކުންފުނި ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި ލިބޭ ފައިދާ ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޖާޖީންނަށް މާލީ ގޮތުން ވީހާ ވެސް ލުއި ގޮތް ތަކެއް ހޯދައިދިދނުމެވެ.

"ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެފައި އޮތީ, ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާލީ ތަކުލީފަކަށް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ވީހާ ވެސް, މާލީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދޭށޭ" ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ވިދާޅުވި ވާހަކަ ޝަކީލު ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޑީ ޝަކީލް "ދެން"އަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވަނީ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ ބޮޑު ކޭޝް ފަންޑެއް އޮތް ކުންފުންޏެކެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ދާން ޖަމާކުރާ ފައިސާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކުން އެ ފައިސާއަކު އަތެއް ނުލައެވެ. ފައިސާގެ އަގު ހުރެގެން ދަށްވާން ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަނީއެވެ.

ޝަކީލުގެ ވިސްނުމަކީ އެ ފައިދާ އިންވެސްޓް ކުރުމެވެ. އިންވެސްޓް ކުރުން މާނަ ކުރަނީ ބޭންކަކަށް ލައިގެން އެއިން ކުޑަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަކަށް ނޫނެވެ. އިސްލާމް ދީން ޙުއްދަ ކުރާ ވިޔަފާރިއެއްކޮށްގެން ބޮޑު ނަފާއެއް ހޯދުމެވެ.

"ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ފަންޑް އެބަހުރި, ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ކޭޝް ފްލޯގެ ދަތިކަމެއް ނާންނާނެ, ބޮޑު ފަންޑެއް ޑިޕްލީޓް ވަމުންދާ ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުރީ. މިފަންޑުން ވިޔަފާރިކޮށް, އިންވެސްޓްކޮށްގެން އާއްމުދަނީ ހޯދާ ދެއްވާށޭ, އެއީ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ އިލްތިމާސްއަކީ" ޝަކީލް ވިދާޅުވީ ކުންފުނި އުފެދިގެން އައިކޮޅު ކުންފުނިން ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަތް ކަމަށާއި, އެކަމުން ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ވެސް ވިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވިޔަފާރިން ދުރަށް ޖެހުނު ކަމަށް ޝަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީގެ ކުރިން ފެނިފައި އެބަހުރި ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ވެސް ފައިސާ ލިބިފައި އެބަހުރި, މާލީ ގޮތުން ކުންފުނި ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

މިދިޔަ ފަސް އަހަަރަށް ބަލާލާއިރު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އާއްމުދަނީ ހޯދަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންގޮސްގެން ރަމްޒީ ގޮތެއްގައި ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

ޝަކީލު ވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ މި ވާހަކައެވެ. އަމިއްލަ ޙައްޖު ގްރޫޕުތަކުން 500 އުމްރާވެރިން ގެންދާއިރު, ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 200ހާ މީހުން ވެސް ހަމަނުވެއެވެ. ރިސޯސަސް ހުރެ މިކަން ނުވުމަކީ ޝަކީލު ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ފެއިލިއާއެކެވެ. ޝަކީލާއި އޭނާގެ ޓީމުން މިހާރު ދަނީ އުމްރާ ޕެކޭޖްތައް ހަދާ, އެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާއްމުދަނީއެއް ހޯދުމަށް ކަލްޗަރަލް ޓުއާތަކާއި, ތްރެޑިޝަނަލް ޓުއާތައް ތައާރަފް ކުރަން ވެސް ދަނީ މަސައްކަޔް ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީ ޝަކީލް "ދެން"އަށް އިންޓަރވިއު ދެއްވަނީ

ޝަކީލު ދިނީ ޔަޤީން ކެމެވެ. އެއީ އޭނާ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު, ކަމަށް ކަމޭހިތައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ކުރީގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ރަނގަޅަށް ހިންގާނުލެވި އޮތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކޮމިޓްމެންޓް ނެތީމަށެވެ. ކަންކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރީމެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ނަގަން ޝަކީލަށް އެއީ މާބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެފުން ފެންނަ ގޮތަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާ ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކޮށްގެން, އާއްމުދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމާމެދު އޭނާ ޝައްކެތް ނުކުރެއެވެ.

5,900 ޙައްޖާޖީން އިންތިޒާރުގައި, މިހާރު ނަން ނޯޓު ކުރަނީ 2031އަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ވެސް  ޙައްޖަށް ދާން ނަންނޯޓްކޮށްފައި 5,900އެއްހާ ޙައްޖާޖީން އެބަތިއްބެވެ. ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އޮތީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި ގުޅިފައެވެ. ހެޔޮ އަގެއްގައި ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ކުންފުނިން ދޭތީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިމާވާ ދައްޗެއް އަބަދު ވެސް އޮވެއެވެ. އެއީ ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ލިބޭ ކޯޓާއިން ބޮޑު ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭތީއެވެ.

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ޙައްޖަަށް މީހުން ގެންގޮސްދެނީ ބޮޑު ހިތުހުރި އަގަކަށެވެ. 85,000 ރުފިޔާއަށް ބިޑްކޮށްގެން ނަގާ ކޯޓާއަށް މީހުން ގެންދަން 200,000 ރުފިޔާ ވެސް ނަގައެވެ. މަޖުބޫރީ ހާލަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ރައްޔިތުން ފެލަނީއެވެ. އެކަމަށް ކިޔާނެ އިތުރު ނަމެއް ނެތެވެ.

އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޙައްޖު ކޯޓާއިން ބޮޑު ބައެއް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ދަނީ ޙައްޖު ކޯޓާތައް އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. ސައުދީއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ, އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގެންދަވަނީ, ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އާބާދީއަށް ބަލާއިރު, ރާއްޖެއަށް ޙައްޤުވަނީ 1000 ޙައްޖު ކޯޓާއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ބައެއް އަހަރުތަކުގައި ސައުދީން ވަނީ 2000 ކޯޓާ ވެސް ރާއްޖެއަށް ދީފައެވެ. ޝަކީލު ޤަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ރަނގަޅު އަދަދަކަށް ކޯޓާ ލިބި މިހާރު އޮތް ބެކްލޮގް ވަރަށް އަވަހަށް ކްލިއާ ވާނެއެވެ.

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މުސްތަޤްބަލު ފެންނަނީ ވަރަށް ވެސް އަލިކޮށެވެ. ދީނީ މި މަތިވެރި އަޅުކަން ވީ ހާވެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ޝަކީލުއަށް އެނގެއެވެ. މިހާރު އެދަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ރައީސް އެދިލެއްވި ގޮތަށް ބުރަ އަކަށް ނުވާ ގޮތަކަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން, ޝަކީލާއި އޭނާގެ ޓީމު އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.

Ads by HDC
 1. ވިސްނާތި

  އަސާސީ ބާވަތް ތައް އެތެރެ ކުރަން ހުރަހެއް ނެތެއް ނޫން ބުނެ އެކަން ނިންމާލުން އެއީ އެއްނޫން ސަރުކާރުން ކުރަންވީ ކަމަކީ ސަރުކާރުން ދަނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ހުރި ފަޅުރަށްތައް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ނަމުގައި މިހާރު ދޫކުރާ އުސޫލުން އެކަން ނުކުރަން އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ފަޅުތައް ހިއްކާ ދަނޑުވެރިކަން އިމާރާތް ތައް އަޅައިގެން އެގްރޯ ޓެކްނޮލޮޖީގައި އެކަން ކުރަން އުޅޭ ބަޔަކަށް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް އާއި ވިޔާފާރި އާއި އެކު ދޫކޮށްލަންވީއޭ

 2. ބަލާތި

  ސާބަހޭ އާޒިމް އާޒިމް މިފަހަރު ހޮވޭނެއޭ މީގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބު ތަކެއް އެބަހުއްޓޭ ޕީޕީއެމް އަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގިނަ ގޮނޑި ދިނުމުން އެމެން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ހަރާމްކޯރޭ މުއިއްޒު އަށް ހައްލު ކުރެވުނު އެންމެ ކަމެއްވެސް ނެތޭ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ ހަމަރަނގަޅަށޭ މުއިއްޒު އެއީ ކަންނުވެ ނަންވާން އުޅުނު މީހެކޭ ދެން އާޒިމާ ޕީޕީއެމް އިން ކުރިމަތިލުން މިއުޅެނީ ޝަރީއަތެއް ކުރަން ނޫނޭ މިއުޅެނީ ފިރިހެންވަންތަ މަސައްކަތް ކުރާށޭ އެކަންވާނެއޭ އާޒިމަށް ވާނެއޭ މަމެން ޕީއެންފްރަންޓޭ މެން ތާއީދު އާޒިމް އަށް ތާއީދޭ މަމެން ޕީއެންފްރަންޓޭ މެން ސަފުތައް އަލުން ރުުކުރުވާލާ ދެން އަންނަ އިންތިޚާބެއްގައޭ މާލެ ސިޓީ އަށް ދިމާކުރާނީ މިފަހަރު ރަނގަޅު ޕްރޮފައިލެއް ނެތޭ ޕީއެންފްރަންޓަށް ގާއިމް ކުރެވިފައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމުގެ ގޮނޑިއަށް މަމެންގެ ހިސާބު ތަކުން ނުދައްކައޭ ޕީއެންފްރަންޓަށް މިފަހަރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގޮނޑި ލިބޭނެ ކަމަށް ސަބަބަކީ މުއިއްޒު ހަރާމްކޯރޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ހުރެގެން މުނާފިގޭ ހަރާމްކޯރު ވެފައިވާތީވެ އެހިތިރަހަ ރައްޔިތުންގެ ކަރުން ފިލައިގެން ނުދާނެއޭ އެރުނޑިކާޅު ކުރި ކަމަކީ މާލޭ މަގުތައް ފޮތި ފޮތި ކޮށްފައި އަދުރޭ އަށް ވިއްކާ އަދި ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތް ހެދުމޭ…

 3. ލެޓްމީލަވްޔޫ

  އާޒިމް ޒިންދާބާދު އެމްޑީޕީ ޕީއެންފްރަންޓޭ ޒިންދާބާދު ކުޑަވެސް ދުލެއް ނުދޭތި ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރާށޭ ނެވަރ ލެޓް ދެމް ބްރީދް ޑޯންޓް ޔޫ ގިވް އަޕް ނާނާނާނާ އައި ވޮންޓް ގިވް އަޕް ނާނާނާނާ ނާނާނާނާ ލެޓް މީ ހެލްޕް ޔޫ ލެޓްމީ ހެލްޕް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…..

 4. ޖައްސާޖައްސާ

  މާލެ ސަރަހައްދުން ރައީސް އިބޫ ގޯތި ދޭން ލިޔުން ހަވާލު ކުރި ހުރިހާ މީހުންނާއި އަދި އެންމެ ފަހުން ވެރިކަން ނިމެން ގާތް ވެފައި ވަނިކޮށް ފްލެޓްސް ތައް ލިބުނު ކަމަށް އިއުލާން ކުރި އެންމެން ވެސް މިފަހަރު ވޯޓް ދޭންވީ އެމްޑީޕީ އާޒިމް އަށޭ ސަބަބަކީ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަޑުގިނީގައި ގެރިމަސް ކައްކަން އުޅޭ ސަރުކާރަކަށްވާތީވެ އެމެންނަށް ކެެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ މިހުރިހާ އެންމެން އެެއް އަންބާ ކިޔާ އާޒިމަށް ވޯޓްދީފިނަމަ ސަރުކާރު ބިރު ގަންނާނެއޭ އަދި މުއިއްޒު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވާނެއޭ މުއިއްޒު އަދި އަދުރޭ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ތިރި ކުރުން އެއީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކޭ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މީހުން ޖެހޭނެ މިކަން ކޮށް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ޖާހިލު އަދުރޭ އަށް ރަނގަޅު ލަގާ އެއް ދޭން…

 5. މުހިއްމޭ

  މާލެ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަން އެމްޑީޕީ އާޒިމަށް ދިނުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާއިރު ޕީއެންއެފްގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ވުރެން ފައިދާ ބޮޑުވާނީ ޕީއެންއެފްއަށޭ ސަބަބަކީ މުއިއްޒު ސަރުކާރަށް ސީދާ ގޮތުން ސިޔާސީ ހަމަލާ ތައް ދެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުބައި އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮވެގެންނޭ އެއިރުން މުއިއްޒު ނުކުރި ކަންކަންކަން އާޒިމް ކުރުމާއި އަދި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން މާލޭގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެއޭ ވަރަށް މުހިއްމޭ އާޒިމް މޭޔަރު ކަމަށް ހޮވުން މުހިއްމޭ މުހިއްމޭ މުހިއްމޭ

 6. ފޭކްއޮފްފޭކްދޯ

  އެމްޑީޕީގެ އާޒިމްގެ ޕްރޮފައިލަށް ބަލާއިރު އާޒިމް އަކީ އެއީ ފިރިހެންވަންތަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް ހޯދާފައިވާ އަދި އެކަމުގެ ނޯހައު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ މީހެކޭ ދެން ދަ ޑިމޮކްރެޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކީ އެއީ އެއްވެސް ތާކު ވަޒީފާ އެއްގައި ހަރުލި ގޮލައެއްވެސް ނޫނޭ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ވެސް އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހާއި އެއްކޮށްގެންނޭ އެގޮތަށް ބްރޯކެން އިންގްލިޝް އިން ވާހަކަ ދައްކަނީ އެއީ އެންމެ ތައްލީމީ ފެންވަރުދަށް ދިވެހިންނޭ އޭގެ މީހެކޭ މުއިއްޒު ވެސް އެއީ ފޭކް ޕީއެޗްޑީއެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ފޭކް ޕީއެޗްޑީއެކޭ…

 7. އޯއްޔޭއް

  މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އިބޫ ފްލެޓްސް ދިން އެންމެން އަތުން މުއިއްޒުގެ ކައްޕަޅި ވާނުވާ ސަރުކާރުން އެ ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަތީއޭ ދެން ފޭރޭނީ ގޯތި ތަކޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީ އާޒިމް ހޮވުމޭ ޗޮއިސް އަކީ އޯއް ޔޭއް ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 8. ގޮނާސަކްދޯ

  ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ވަނީ ރައްޔިތުން އެމެންނަށް ވޯޓްދިން މަގްސަދާއި ނިޔަތާއި ސީދާ ޚިލާފަށް މުއިއްޒު އާއި އަދުރޭ އަށް ފެންނަ ގޮތަށް އަދުރޮއިރިޔާ ސީރީސް ހިސާބު ޓީޗަރު ގެ ހިސާބު ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އަށް ވޯޓް ދިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައޭ އެއް ފުޅަށް މަތިން ފުންމާލި ބަކަރި އަނެއް ފުޅައް މަތިން ވެސް ފުންމާލާނެއޭ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ މަތިން ރައްޔިތުން ހަނދާން ނައްތާލަންވީއޭ އެއީ ޚިޔާނާތްތެރިންނޭ ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ އިޓްސް ގޮނާ ސަކްދޯ…

 9. ބަލާތި

  މުއިއްޒު ބުނިދޯ އޭނާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޭނާ ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އަށް ލިބޭނެއޭ އޭނާ އަށް އެނުލިބޭނެ ކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް މުއިއްޒު ގެ ޕާރޓީ އާއި ދެކޮޅަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަމަށް އާޒިމް ގެންނާން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކޮށް ހަދާ އަދި ނުސީދާ ކޮށް އާޒިމަށް ޕީއެންއެފް ވެސް ތާއީދުކޮށް ހަދާ މުއިއްޒު އާއި އަދުރޭ ލަދުގަންނުވާލަން ޖެހޭނެއޭ އެކަން ކޮށްލެވޭނެއޭ އާޒިމަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދީގެން ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް ހަދަން މީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކޭދޯ…

 10. ވެންއިޓް

  މުއިއްޒުބުނި އޭނާގެ ސަރުކާރަކީ ދެފުށްފެންނަ ސަރުކާރަށް ވާނޭ ކަމަށް އަދިވެސް އޭނާއަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް އެކަންކަށަވަރު ނުކުރެވެއޭ ދެން އޭނާ އާއި އެކު ރައްޔިތުން ތިބެން ނުޖެހޭނެއޭ އޭނާގެ ޕާރޓީ އާޒިމާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހޮވައިފިނަމަ ގޯތިތައް ނުލިބޭނެއޭ އެމްޑީޕީ އާޒިމް ގޯތިދޭނީއޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު އާޒިމް ވޮންޓް ޔޫ ސޭ ޔޭސް ޔޭސް ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޑާންސް ޑާންސް ވޮންޓް ޔޫ ސޭ ޔޭސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު އާޒިމް ޑޯން ބީ ބްލައިންޑް..

 11. ލެޓްސްޑޫއިޓް

  ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ކަން އެމްޑީޕީން އާޒިމް ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯދާނެ ކަމަށޭ އެމްޑީޕީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން އެމެން ވަރުގަދަ އަށް ކެމްޕެެއިން ކޮށްފިނަމަ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިގައި ސިމިލަރ ޓައިޕް އޮފް އެކްސްޕީރިއެންސް ނެތުން މީ އާޒިމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެކޭ އައި ގޮޓާ ފީލިންގް ދެޓް ދިސް ޓައިމް އިޓްސް ގޮނާ ބީ އަ ގުޑް ޓައިމް ގޯ އައުޓް އެން ސްމޭޝް ދެމް ލެޓްސް ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް އެން ޑޫ އިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 12. ސޯފާރއަވޭ

  މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާނަން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވުން އެއީ ފުރަތަމަ ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ތަޅުދަނޑި އާޒިމް އަތަށް އަރާނެ ކަމުގެ އަލިގަދަ ދަލީލު ތަކޭ ޕީޕީއެމް އިން ނިކުންނަ އާޒިމާ އަކީ އެއީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ކުނި ފުނި ތައް ނުފެންނަ މީހެކޭ ޕީޕީއެމް އާޒިމާ ޔޫ އާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އަސް ސޯފާރ އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ސީ އޯލް ރައިޓް….

 13. ޢަޒްރާ

  އިންޝާ ﷲ

 14. ވަގުންނޭ

  ކަނޑުހޯދާ ވާހަކަ ކަނޑުގައި އެޅި ރޮނގަކަށްވާނީ އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން މުއިއްޒު އަށް ވޯޓްދިނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ދެން އެކަން ނުކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން ކުޑަވެސް ފަސް ނުޖެހޭނެއޭ ބަލައްޗޭ އަދި ލަންކާ އަށްވީގޮތް މިވެރިކަމުގަެިވާނެ އަދި ރާއްޖެ ބެންކްރަޮޕްޓްސީ އިއުލާން ކުރާނެ ސަރުކާރުގެ ކުންފިންޏެއްގެ ބޯރޑް މެމްބަރުކަން ދެނީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ޕީޕީއެމް އަށްދިނީމާ މިހިރީ ކުރާ ވައްކަމޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ