ޚަބަރު ސަރުކާރު ސިޔާސީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުން ވަނީ ވަށާޖެހޭ ޙައްލެއް: ޑރ. ޚަލީލް

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ވަށާޖެހޭ ޙައްލެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ޑރ. ޚަލީލް މިހެން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ސިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ޚަލީލު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ ވަށާޖެހޭ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމު ކުރެވިގެން ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ޢުމްރާނީ ގޮތުން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޑރ. ޚަލީލު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއާއި އިކުއިޕްމަންޓުގެ އިތުރުން އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރަވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޑރ. ޚަލީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިގޮތުން ތިނަދޫ ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ޚަލީލު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ތަރައްޤީކުރާ ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހަމަޖެހި، ކަރުދާހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ލ. ގަމުގައި ތަރައްޤީކުރާ ޓަރޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ނަފްސާނީ ބަލީގެ ފަރުވާ ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަރުފަތަކަށްދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއެކު ފެށިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޚަލީލު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  1. އިސްތިއުފާއޭ

    މުއިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅު ތަކަށް އޭނާގެ މުނާފިގު އުސޫލު ތައް ތަރައްގީ ކުރުމޭ އެކަން އޭނާ އެބަކުރޭ ޓިނުވަގޭ އާއި އެކު މިސަރުކާރަކީ ރަސްމާލެ ވަގު ސަރުކާރޭ ރަސްމާލެ ވަގު ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ބިން ތައް އިންޑިއާ އަށް ވިއްކައިގެން ލަންކާ ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ވައްކަން ކުރުމޭ އެކަން އެބަކުރޭ މިސަރުކާރުން ވަރަށް ބަރާބަރަށް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  2. ފަހާލާށޭ

    ތިޔާ ފަރެސް ސެންބެ އެންމެ 2 ދަތުރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރަން ދައުލަތުގެ ބަޖެތުން30 މިލިއަން ރުފިޔާ ތަޅާ ބުރުވާލުން އެއީ ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯރޑް ތަކުގެ އެނދު ތައް ބަދަލު ކުރަން ވެސް ނުދާނެ އަދަދު ވަގުން ވެރިކަމަށް ގޮނޑި އެއް ދައްކާ މަކަރާއި ހީލަތުން ވެރިކަމަށް އައިސް ކުރަނީ ވައްކަމޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ހުރިހާ ވަގުން ތައް ރަށް ރަށަށް އެރުމުން ފަހާލާށޭ މީ ހުސް ވަގުންގެ ސަރުކާރެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބޮޑު ވަގެކޭ ބޮޑު މުނާފިގެކޭ

  3. ރަސްވަގޭ

    ލަންކާގެ ސީއެމްސީ އާައި އެކު ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ ހިއްކަން އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރާށޭ ވަގުންނޭ އައިވިލް ޓޭކް އެވްރީ ސިންގަލް ޕީސް އޮފް ކެރެކްޓަރ އެނަލައިޒްޑް ހާމަކުރާށޭ އެއްބަސްވުން ވަގުންނާ ލަންކާގެ ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ބަދަލު ކޮށްލަނީއޭ ވަގުންނޭ މިހާރު ވެރިކަމުގައި މިތިބީ ރަސްމާލެ ވަގުންނޭ ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު ރަސްވަގު ސަރުކާރު