ޚަބަރު ސަރުކާރު

ދޮގުވާހަކަތަކުން މުޖުތަމައު ކިލަނބު ނުކުރަން ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ދޮގުވާހަކަތަކުން މުޖުތަމައު ކިލަނބު ނުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ރައީސް މިއަދު ފޮނުއްވެވި ރޯދަމަހުގެ ހިތޯބުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހީންގެ ތާރީޚަށް ބަލާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ދިވެހިން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވުމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާ ދައްކައިދީފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށެވެ.

އަދި ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ގޭގެ ފަންގިލައި މާރާމާތުކޮށް، ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި، މައިޒާންތައް ހެދުންފަދަ މަސައްކައްތައް ކުރަނީ އެންމެން ގުޅިގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދަނީ އެންމެންގެ ފަސޭހަޔައްކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޯދަ ވީއްލާން މިސްކިތްތަކަށް ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންދިޔުމާއި ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަށާއި ހާރުދަމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާ ތަކެތި އެއްގެއިން އަނެއްގެޔަށް ގެންގޮސް ދިނުމާއި މި ފަދަ ރީތި އިޖުތިމާއީ ސިފަތައް އާންމުކޮށް ދިވެހީންގެ މާޒީން ފެންނަކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ފަދަ ރީތި އިޖުތިމާއީ ސިފަތައް އާންމުކޮށް ދިވެހީންގެ މާޒީން ފެނެވެ. އިސްލާމްދީން މުސްލިމުންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ މި ފަދަ މާތް ރީތި އަޚްލާޤު"

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އުންމަތަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބަދަހި އުންމަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރުގައި މި މުޅި އުންމަތަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރަން ރައީސްގެ ހިތޯބުގައި ވަނީ އިލތިމާސްކުރައްވާފައިއެވެ.

ވަކީން ހާއްސަކޮށް، މި ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ހަނގުރާމައާ، ބިރުވެރިކަމާ، ހައިހޫނުކަމުގައި، ގެދޮރާއި އާއިލާގެއްލި ބިކަވުމުގެ ޙާލަތު ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސްލިމް ތުއްތުކުދީންނާ، އުޚްތުންނާ، އަޚުންގެ މަތީން ހުރިހާ ދިވެހީން އަބަދުމެ ހަނދުމަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައިއެވެ.

މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް އެއް މިސްކިތްކަމުގައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހުރި ބަރަކާތްތެރި ވަޠަނުގައި، އިސްލާމްދީނާ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ފަލަސްތީނުގެ އަހުލުވެރީން ކުރަމުންދާ ޖިހާދަށް ނަސްރުދެއްވައި، އަނިޔާވެރީންގެ ކެހިވެރިކަމުން މިންޖުކުރައްވަން އެދި ވެސް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ދުއާ ކުރައްވާފައިއެވެ.

Ads by HDC
 1. ފައިބާފައިބާ

  ކޮބާހޭ ދޮގުވާހަކަ އަކީ މުއިއްޒު ތަ ތިޔާއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ ބޮޑުވަގު ވެރިކަމަށް ފާވާން ވެގެން މާލޭގެ މަގުތައް ފޮތި ފޮތި ކޮށް ވަގުންނަށާއި ޑްރަގް ލޯރޑުންނަށް ވިއްކާލާ ކަޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުު 100 މިިލިއަން ޑޮލަރުން 60 މިިިލިއަން ޑޮލަރު ޕީޕިއެމްގެ ބޮޑުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންނަށް ކަޓްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އޮޅުވާލައިގެން ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ފޭރިގަނެގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެގެން ހަރާމީ ބުނީ ރައީސް ޔާންޓޭ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އަފްއާމްގެ ދަށުން އެކަން ނުކުރިތާ ނަގޫކެނޑި ޝަރީއަތް ވެސް އަވަސް ކުރަން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެއޭ މުއިއްޒު އެއީ ސީދާ ރުނޑިކާޅެކޭ އޭނާ މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރެގެން މިގައުމަށް ހެޔޮގޮތެއް މެދުވެރިނުވާނެއޭ އެއީ މިރާއްޖެ ދުށް އަބޫޖަހުލޭ މުއިއްޒު އެއީ ރާއްޖެ އައި އަބޫޖަހުލުގެ ދަރިކޮޅުގެ ނުވަތު ބުރެކޭ އޭނާ ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ހެޔޮނުވާނެއޭ މުއިއްޒު އެވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާ ނަމުގައި ވެސް އިންޑިއާ އަތުން ކަޓް ކާލައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ޔުނިފޯރމް ބާލާ އެމެން ހުސް ޖަނގިޔަލުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައޭ މުއިއްޒު އެއީ ރުނޑިކާޅެކޭ މުއިއްޒު އެއީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު ފައިބަންވީއޭ ތަ ތީ ރައީސޭ ތަތީ ފޯއް ރައީސް އިނގޭތޭ ތަ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ

 2. އައިމިސްޔޫ

  މުއިއްޒުގެ އަމާ ބަފާ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ މަމެން އެ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރަށް ދިން ވެރިކަމެކޭ އެއީ އޭނާގެ އަމާ އަދި އޭނާ ލާން ގެންގުޅޭ ވަތުއޮޑި ކުރި މަސައްކަތަކުން އޭނާ އަށް ލިބުނު ވެރިކަމެއް ނޫނޭ އޭނާ އަމާ ހަނދާން ކުރެވިގެންނޭ ރައީސް ޔާންޓޭ އަފްއާމެއްގެ ދަށުން ދޫނުކޮށްގެން އެއުޅެނީ ރައީސް ޔާންޓޭ މިނިވަން ކުރަން ދިން ވޯޓެކޭ އެއީ މުއިއްޒު އަށް ދިނީ އެއީ އޭނާ އަށް އަދި އޭނާގެ އަމާ އަށް އަދި އޭނާ ލާން ގެންގުޅޭ އެއްޗަށް ދިން ވޯޓެއް ނޫނޭ އޭނާ އަށް އަދި ކުޑާ ކޮށް ހިޖްރަ އޮޅިގެންނޭ އެއުޅެނީ ރައީސް ޔާންޓޭ ނެތް ތަނެއް ގައި މުއިއްޒު ޖެހޭނީ ގެއަށް ކަނޑާލަން ރައީސް ޔާންޓޭ އަށޭ ރައްޔިތުން ވޯޓް ދިނީ އޯއް ރައީސް ޔާންޓޭ އައި ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ ދެޓް އިފް ވީ ކާންޓް ބީ ކްލޯޒް ޓު ޔޫ އައި ވިލް ސެޓްލް ފޯރ ދި ގޯސްޓް އޮފް ޔޫ އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އެން އިފް ޔޫ ކާންޓް ބީ ނެކްސްޓް ޓު މީ ޔުއަރ މެމޮރީ އިޒް އެކްސްޓެސީ އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް….

 3. ދޮގޭހަދަނީ

  އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްަޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ މުއިއްޒު އެވަނީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެ ބަތާހަރާމީވެ ހަރާމްކޯރުވެފައޭ މިހާރު މުއިއްޒު އެދިނީ ދާއިމީ ހުއްދައޭ އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް މިހާރު ހިންނަވަރޭ ހަރާކޫރު ކަންކުރި ގޮތަށް ވުރެން މާނުބައޭ ގައްދާރު އާރުކޭ މުއިއްޒު ކަންކުރި ގޮތް އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ގަމުން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު އެހަދަނީ ދޮގޭ

 4. ދަސީލާދޯ

  ޔާންޓޭ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ މުއިއްޒު ދެ ފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ އަދުރޭ ފަދަ ކަނޑުކޮހުން ގޮވައިގެން އަދުރޭ ތަ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލަބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާދޯ…

 5. ހަރާމްކޯރު

  އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން މުއިއްޒު ނުބާލައޭ އޭނާ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި އަދި ހިންނަވަރޭ އާއި އެކު ޑީލް ހަދައިގެން ކުރި ކަމަކީ އިންޑިއާ ސިފައިން ޔުުނިފޯރމް ބާލާ ހުސް ޖަނގިޔަލުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެއީ މަދަނީން ކަމަށް ހަދާ އެމެންނަށް ރާއްޖޭގައި ދާއިމަށް ތިބުމުގެ ހުއްދަދީ އަދި އެމެންނަށް މަހަކު 1 ލައްކަ ޑޮލަރު އިންޑިއާ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ބަޖެޓުން ދޭ ގޮތަށް މުއިއްޒު ވަނީ އެއްބްސްވެފައޭ މީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތޭ މުއިއްުޒު އާއި ޓިނު އަދުރޭ މިކުރަނީ މީސީދާ ގައުމަށް ގައްދާރުވުމޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ގައްދާރެކޭ މުއިއްޒު އަކީ ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރެކޭ

 6. ސްޓޭސްޓޭސްޓޭ

  ރައީސް ޔާންޓޭ އަށް އެއްގޮތެއް ވެސް ތަމެންނަށް ނެހެދޭނެއޭ އެމެރިކާ އިންޑިއާ އާލާތުންނަށް ގޮތެއް ނެހެދުނު މީހަކަށް ދެން ތަމެން ފަދަ ކައްޕަޅި އޮށްވަޅު ގޮނޑިކުޅޭ ރަނޑުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެއޭ ޔާންޓޭ ކުރިއަށް ޖަހާ މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ފަތަހަކުރާށޭ ޖައްސާ ޖައްސާ އޫމް އޫމް އޫމް ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ކްލޯސް ސޭފް އެން ސައުންޑް ކީޕް މީ ސޭފް އެން ސައުންޑް ލިފްޓް މީ އަޕް ހޯލްޑް މީ ޑައުން ކީޕް މީ ކްލޯސް ސޭފް އެން ސައުންޑް…

 7. ނުތެޅޭނުތެޅޭ

  ބައިޑަން ތެޅުނު ވަރަށް ދާނީ ހުޅުނބޭ ބައިޑަނޭ ނޮވްމެބަރުގައި ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ނަގާ އެއްލާލާނަމޭ ޓްރަމްޕް އަންނަނީއޭ އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް މުޅި އެމެރިކާގެ ދެކުނު ބޯރޑަރު ބައިޑަން ވަނީ ޑްރަގް ކާރޓެލް އަތުން ކަޓް ނަގައިގެން ހުޅުވާލާ މުޅި އެމެރިކާ އަކީ ޑްރަގް ކާރޓެލްސް އިން ވެރިކަން ކުރާ ތަނަކަށް ހަދާފައޭ އަދި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާ އާއި ޖައްސާލައިގެން ތިޔާ ޒާތަށް ބައިޑަނޭ އަށް ނުހުރެވޭނެއޭ ވެރިކަމުގައި ނަގާ ހުވައޭ އެއްލާލާނަމޭ އެއްލާލާނަމޭ ބައިޑަނޭ ނުތެޅޭ ތަ ތެޅޭ ވަރަށް ތަގެ ހުޅުނބޭ ދާނީ ބައިޑަނޭ ތަގެ ޖަނގިޔާ ގަނޑު ރަބަރު ކަނޑައިގެން ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ ބައިޑަނޭ އާއް ލުކް އެޓް ދެޓް ތިންގް އިޓްސް ހޮރި ބްލް އެން ޓެރިބްލް ދޯ ތްރިއްލާ އިޒް ކަމިންގް އަޕް އާއްހާހާހާހާހާ ހާހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ….

 8. ދޮގޭދޮގޭދޮގޭ

  މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ނުބާލައޭ މުއިއްޒު ހަދަނީ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ ދޮގޭ

 9. އައިމިސްޔޫ

  ރައީސް ޔާންޓޭ އަށް މުއިއްޒު ފަދަ ރަނޑު ޒާތަށް ހިނގާ އަދި ރަނޑުން ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ރޯބުހުތާނު ދޮގު ހަދާ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ އަކަށް އެއްކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ ރައީސް ޔާންޓޭ އަކީ އެއީ ހަމައެކަނި މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހުރި ފިރިހެންވަންތަ ސިޔާސީ އިސްމީހަކީ އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ ރައީސް ޔާންޓޭ ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭ މުއިއްޒު ފެލި ފެލި ހުންނަން ޖެހޭނީ ހަމަ ޖައްސަންވީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެމްޕެއިން ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޓިނޭ މެން ދެފައި ދަނޑިއަށް އޭނާ ކޮއްޅަށް ހުންނަ އިރު ސީލެވޭވަރު ވެސް ކުރަންވީއޭ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ އިސްފަރާތަކީ އެއީ ރައީސް ޔާންޓޭ އޭ ދެން ތިބި އާލާތުން ރަނގަޅުވާނީ އޮށްވަޅު ގޮނޑި ކުޅެން ބަދިގޭގައި ތިބިއްޔާއޭ ރައީސް ޔާންޓޭ ޖައްސާށޭ ޔާންޓޭގެ ވެރިކަން މަތިން ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްވެއޭ އައި ވޯންޓް ޔޫ ޓު ނޯ ދެޓް އިފް އައި ކާންޓް ބީ ކްލޯސް ޓު ޔޫ އައި ވިލް ސެޓްލް ފޯރ ދި ގޮސްޓް އޮފް ޔޫ އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އެން އިފް ޔޫ ކާންޓް ބީ ނެކްސްޓް މީ ޔުއަރ މެމޮރީ އިޒް އެކްސްޓެސީ އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އައި މިސް ޔޫ މޯރ ދެން ލައިފް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް….

 10. ލަވްމީ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާ މިހާރު ބަދަލުގައި ގެނައި އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ސިވިލިއަނުން ގެނެސް މުޅި އައްޑޫ ފޭދޫގެ ހިއްކިބިމަށް ދަންދެން ޓެންޓް ޖަހާ އަދި މުޅި ގަމުގައި އިނގިރޭސިން ހަދާފައިވާ ހުރިހާ އެކޮމެޑޭޝަން ތަކާއި އަދި އެތަނުގައި ކަނޑި މެން ހިންގި ހޮޓާ ވެސް އެމެން އަތުން އަތުލާ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ދީގެން މުއިއްޒު އެމެން ގަމުގައި ބައިތިއްބަނީ އެއީ ކިތައް ހާސް އަހަރު ދުވަހަށްތޭ އެމެން ނުފައިބާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެނީ ކިއެއްކުރަންތޭ އޭން ބުނެބަލަ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބާލާ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ މިގައުމަށް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައިސްގެންނޭ މުއިއްޒު ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ މީހުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދާ މިރާއްޖެ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ މިވަނީ އިންޑިއާ އަށް ދީފައޭ ރައީސް ޔާމީން އަނބުރާ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނާން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއް އަންބާ އެއް ކިޔާ ރައީސް ޔާމީން އެކަނިއޭ ދިވެހި ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ވެރިއަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީން އެކަނިއޭ އޯއް ރައީސް ޔާމީން ޔޫއާރ ދަ ކްއަރ ޔޫއާރ ދަ ޕެއިން ޔޫއާރ ދަ އޮންލީ ތިންގް އޯޑިއެންސް ވޯންޓް ޓަޗް އައި ނެވަރ ނިއު ދެޓް އިޓް ކޭން މީން ސޯ މަޗް ސޯ މަޗް ސޯ މަޗް ޔޫ ކޭން ސީ ދަ ވޯލްޑް ޔޫ ބްރައުޓް ޓު ލައިފް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޓަޗް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޔޫ ޑޫ ވަޓް ޔޫ ވެއިޓިންގް ފޯރ ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޔޫ ޑޫ ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޔޫ ޑޫ އޮންލީ ޔޫ ކޭން ސޭވް ދިސް ކަންޓްރީ ފްރޮމް އޮކިއުޕޭޝަން ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ….

 11. ޓަޗްމީ

  މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ގާތު ހެލިކޮޕްޓަރު ގަނޑު ތައް ހިފައިގެން ފައިބާން އެންގުމުން އެމެން ނުފޭބުމުން މިފަހަރު އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބަން ޖެހޭނީ ހެލިކޮޕްޓަރު ތަކާއި އެކު ކަމަށް އެއީ ޕީޕީއެމް އިން އެކަން ނިންމި ގޮތަކީ އެއާއި ޚިލާފުވީއޭ މުއިއްޒު މުއިއްޒު އަށް މިކަން ތެދުވެރިކަމާއި އެކު ނުވާނެއޭ މިކަން އަދިވެސް ވާނީ ރައީސް ޔާމީން އަށް އެކަނިއޭ ޔަގީނޭ ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަނި އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ހެލިކޮޕްޓަރު ތައް ބޭލޭނީ އެނޫން ރައީސަކަށް އެކަން ނުވާނެއޭ އޯއް ރައީސް ޔާމީން ޔޫއާރ ދަ ލައިޓް ޔޫ އާރ ދަ ކިއަރ ޔޫ އާރ ދަ ހޮޕް ޔޫއާރ ދަ ފީލް ޔޫއާދަ ދަ ކަލަރ އޮފް މައި އައިޒް ނެވަރ ނިއު ދެޓް އިޓް ކޭން މީ ސޯ މަޗް ސޯ މަޗް ސޯ މަޗް އައި ޑޯން ކެއަރ ވަޓް އަދަރސް ސޭ ޔޫ ކޭން ސީ ދަ ވޯލްޓް ޔޫ ބްރައުޓް ޓު ލައިފް އޯއް އޯއް އޯއް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޓަޗް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޓަޗް ޓަޗް ޓަޗް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ…..

 12. ލައިފް

  މިރާއްޖެ މިނިވަންވި ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ބަތާހަރާމީ ހަރާމްކޯރު ވެރިއަކަށް އައީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދޭ ދެން އައީ ހިންނަވަރޭ ދަ މަސްކައްކާ ގަމާރު ބީތާއޭ އެކަމަކު މިދެ ބަދަވިން ވެސް ފަހަނައަޅާ ދާ ގޮތަށް މުއިއްޒު ވަނީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ޔުނިފޯރމް ބާލާ އެއާލާތުން ހުސްޖަނިޔަލުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ތަކުގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ފުރާ ބަރުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަ މާލެ އަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭނެ އުސޫލުން އެއްވެސް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް އިންޑިއާ އަށް އެހުއްދަ ދީ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް އިންޑިއާ އަތުން ބަނޑުއަޅާލާފައޭ މިވަރުގެ ގައްދާރުންނާއި ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހަވާލުކުރަން ރައްޔިތުންނޭ މިކަމުގައި ހޭވެރިވާށޭ މިރާއްޖެ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ބަދަލު ކުރަން އިންޑިއާ އާއި އެކު މުއިއްޒު ވަނީ ބައިހަތު ހިފާފައޭ މިކަން ހުއްޓުވޭނީ ހަމަ އެކަނި ރައީސް ޔާމީން އަށޭ އެނޫން ވެރިއަކު ނެތޭ މިކަން ކުރެވޭނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ލަސްނުކޮށް އަލުން ސަފުތައް ރުކުރުވާލަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ހަދަން މުއިއްޒު އަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފުރުސަތުދީގެން ނުވާނެއޭ އައި ވިލް ލެޓް ޔޫ ސޭވް ދަ ޕެއިން ވަޓް އާރ ޔޫ ވެއިޓިންގް ފޯރ ޔޫ ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ލަވް ލަވް ލަވް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ ޓަޗް މީ ލައިކް ޔޫ ޑޫ…