ޚަބަރު

ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލު މުހިންމު: ރައީސް ޞާލިޙް

ޤައުމު ކުރިއަރުވަން ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި ޤައުމު ކުރިއަރުވަން ޒުވާނުންގެ ޚިޔާލު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމުން ރައީސް ޞާލިހު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ކަންތަކުގައި ގޮތް ނިންމާއިރު ޒުވާނުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް،" ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ކޭމްޕެއް ފަށާފައެވެ. އެ ކޭމްޕު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތަކުގައި ގޮތް ނިންމާއިރު ޒުވާނުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވާ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!