ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތިން ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅުނު: ޒެއިން

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމްގެ ގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމަކީ، ސިޔާސީ ގޮތުން އިއްވި ހުކުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން ޒެއިން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗެނަލް13 އަށް ރޭ ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޒެއިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ހުކުމް ކުރަން އޮތް ދުވަހު، މައްސަލަ ފެށިގެން ހުކުމް ކުރުމާ ހަމައަށް މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑުކޮށް މަޤާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މަޖުބޫރުކުރުވި ކަމަށާއި އެއަށްފަހު އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ޤާޒީއަކު (އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގެ ތަޖުރިބާއެއްވެސް ނެތި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ވެސް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައި އޮތްކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމުގައި ޒެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެއިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތިން ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅުނު ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތިން ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅުނު. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބަޣާވާތަކީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް. ރައީސް ޔާމީންގެ އާއިލާ ފަނާކޮށްލައިގެން ކުރަން ދިމާކުރި ބަޣާވާތެއް ބަޣާވާތަކީ. ތިންވަނަ ބަޣާވާތަކީ ކޯޓު ތެރެއިން ޖުޑީޝަރީ މެދުވެރިކޮށް އެހެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ބަޤާވާތެއް." ޒެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޒެއިން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ފަސް އަހަރަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް އެންމެ އުނދަގޫ ފަސް އަހަރު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޒެއިން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ސިޔާސީ މީހުންގެ އެތައް ފިއްތުންތަކެއް އައި ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހުން މަސައްކަތް ކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ ފަނާކޮށްލަން ކަމުގައި ވެސް ޒެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޕަރސަނަލީ އާއިލާއާ މެދު ވާހަކައެއް ދަންނަވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއިލާއަށް ކުރިމަތި ކުރުވި އެންމެ އުނދަގޫ ފަސް އަހަރު. ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތަކީ ވަރަށް ބައިވަރު ޕާސަނަލް ސެކްރިފައިޒް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު، ކުރަން ޖެހުނު. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރު ހޭދަކުރެއްވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައި" ރައީސް ޔާމީންގެ ދަރިކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޒެއިން ވިދާޅުވީ ބައްޕާފުޅުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި އަދި ރަށެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަސް އަހަރު ކަމަށެވެ. ޒެއިން ވިދާޅުވީ އެ ފަސްއަހަރަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ފަށައި، ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކުރި ފަސް އަހަރު ކަމަށެވެ.

 

  1. ކަބުރުބޭ

    އާ ވަރަށްބޯޑު ތެދެއް. އެްނމެ ގިނައިން އެސޮރަށް ބިރެއްނެތި ބޮއިގެން ހުޅުމަާލޭގެ މަގުތަކު މައްޗަށް ވެއްޓި އޮންނަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް.