ޚަބަރު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައުފާ ރަޝީދު

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާ، ސިފައިންނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ސިފައިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އުފައްދާފައިވާ "އިސްލާމިކް މިލިޓަރީކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.

ސިފައިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިއާދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެންޓަރުގައި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް ޓަކައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކާނަލް މުހައްމަދު މުހުތާރާއި، މޭޖާ މުހައްމަދު ސާމިރާއި، ކޮމާންޑް ސާޖަންޓް މޭޖާ އަހްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ވޮރަންޓް އޮފިސަރު ގްރޭޑް މިފްތާހް ހުސައިނެވެ. މިޓީމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ކާނަލް މުހައްމަދު މުހުތާރެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބޭފުޅުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ތިއްބެވުމުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސާނީ އެ ގައުމުން ކަމަށެވެ.

މި ކޯލިޝަންގެ މައިގަނޑު މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެން.ސީ.ޓީ.ސީ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޕޮލިސީ (ޑީ.އައި.ޑީ.ސީ)ގެ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކާނަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!