ޚަބަރު ސިޔާސީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުން ފިޔަވާ އިދިކޮޅަށް ކުރެވުނުކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން ހިންގާ ހަމައެކަނި ހަރަކާތަކީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުން ކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުވައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގައުމު ހިނގުމުގެ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން އިޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި "އިންޑިއާ އައުޓް”ހަރަކާތަކީ އެއްވެސް އުސޫލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް ހަރަކާތެއް ކަމަށް ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ހުރަސް އެޅޭނެފަދަ ކަންކަން ނުކުރާކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ވަދެވެސް ނުހަދާކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާއިމެދު އެއްބަސްނުވެވުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތެރެއަށް ރައީސް ވަދެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ގޮވާލައި، އިދިކޮޅުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އެ ހަރަކާތް ހުއްޓައިލީ، އެ ކެމްޕޭނަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވެސް ކަނޑައަޅައި، ޤަރާރެއް ނެރުއްވުމުންނެވެ.

 1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ލޫޓުވާ ސިޔާސީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިނަށް ކުރުވުނުހާވެސް ކަމަކީ މާލިއްޔަތު ލޫޓުވާ ޖީބަށްލުން !

 2. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު

 3. ބޮޑުކަރުވަޅޭ

  އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުން ތަކޭ އެެހެންތޭ ތަމެން ތިޔާ ނޫން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވޭތޯ ބަލަގަ އިނގޭތޭ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތުމުންނޫންތޭ މީހުންނާއި އިނދެ ވަރިކޮށް އަނެކަކާއި އިނދެގެން ދަރިން ފައްޗެއް ލިބުމުން ވެސް ރޯ އޮރިޔާމުން އާންމުން ކުރި މައްޗަށް ތަމެން ނިކުމެ އުޅެން ލަދު ހަޔާތް ކޮބާތޭ މިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރުން ނަކީ އެއީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ދީނުގެ މެދު ފަންތި އާއި ހަމައަށް ކިޔަވާ އަދި އިސްލާމް ދީން ދަންނަ މީހުންނަށް ހަދަން އެބަޖެހެއޭ އެނޫން ނަމަ އެމެން މުޅިން ވެސް އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުމޭ ކިޔާ ދައްކަނީ ކުފުރުވާ ފަދަ ވާހަކަތަކޭ ތަމެން ތިޔާ ތިބީ ކުފުރުވެފައިތޭ މަމެން ތަމެން ގާތުން އަހާލަން ބޭނުންވެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ

 4. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ވެރިކަމަށް އައުމުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުއްޔަށް އުޅޭނެ އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެއޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯއްޗެއް މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަކު ވެސް ބާކީ ނުކޮށް ދޭނެއޭ ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު

 5. އައުޓް

  ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ފުވައްމުލަކު ހަރާމްކޯރު ފައިސަލް ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ޖީވަން ޝާހިދު ބޮޑު ވަގު އައުޓް ރައީސް އިބޫ ބޮޑު ވަގު އައުޓް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ފުވައްމުލަކު ހަރާމްކޯރު ފައިސަލް ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ޖީވަން ޝާހިދު ބޮޑު ވަގު އައުޓް ރައީސް އިބޫ ބޮޑު ވަގު އައުޓް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ފުވައްމުލަކު ހަރާމްކޯރު ފައިސަލް ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ޖީވަން ޝާހިދު ބޮޑު ވަގު އައުޓް ރައީސް އިބޫ ބޮޑު ވަގު އައުޓް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ފުވައްމުލަކު ހަރާމްކޯރު ފައިސަލް ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ޖީވަން ޝާހިދު ބޮޑު ވަގު އައުޓް ރައީސް އިބޫ ބޮޑު ވަގު އައުޓް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ފުވައްމުލަކު ހަރާމްކޯރު ފައިސަލް ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ އައުޓް މޯދީ އައުޓް ޖޭޝަންކަރު އައުޓް ޖީވަން ޝާހިދު ބޮޑު ވަގު އައުޓް ރައީސް އިބޫ ބޮޑު ވަގު އައުޓް

 6. އައުޓް

  ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ފައިސަލް އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 7. އިސްތިއުފާ

  ބުރުގާ ނާޅާ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންލާ މިނިސްޓަރުން އާންމުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނިކުމެ ނޫޅޭށޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެން ކުރި ހުވައާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާމް ދީނަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ނުހިތޭނަމަ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ތަމެން ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ބުރުގާ ނާޅާ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ