ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރަށްރަށުން މިހާރު އެދެނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް އަޅައިދޭން: ރައީސް ޞާލިޙް

ޢާއިޝަތު އިނާޝް ، ދެން އޮންލައިން

މި ސަރުކާރު އައިފަހުން ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވެ، ރަށްރަށުން އެދެމުން އަންނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި، ކުރިން ރަށްރަށުން އެދެމުން އައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އެޅުމަށްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ބަދަލުވެ، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދެނީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ފަދަ ތަންތަން އަޅައިދިނުމަށްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

"މިހާރު" ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވޯކް ދަ ޓޯކް" ގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ކެންޕެއިންގެ ދަތުރުތަކުގައި 170 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުނުކަމަށާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަށް ފުރިހަމަކޮށްދެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ދައުރު ނިންމާލެވެންވާއިރަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަށް ފުރިހަމަކޮށްދެވުމަކީ ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އާއްމު ޙާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ރާވާފައިވާނެކަމަށެވެ.

"ކުރީގައި ވެއްޖިއްޔާ ބޯފެންފޮދު ނުލިބިގެން، ނަރުދަމާ ނެތިގެން، ބަނދަރު ނެތިގެން. މިހާރު އެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާތީ ކަންނޭނގެ މިހާރު ރަށްރަށުގައި އެ އެދޭ އެދުންތައް މިއޮތީ ކުޑަކޮށް ބަދަލުވެފައި" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށެއްގައި ތަރައްޤީ ފެށޭނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރު ހަދާފައި ހުރީ މަދު ރަށެއްގައިކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމަށް ބިލިއަށް ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި މިއަދާހަމަށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކެންޕެއިން ދަތުރުގައި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ރައްޔިތުން އެދެމުން ދިޔައީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑު އަޅައިދިނުމަށްކަމަށާއި، ރަށްރަށުގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަދަލުވަމުން މި އައީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށެވެ.

މާލޭއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނެއް ނެތި މާލެ ތަރައްޤީކުރުންކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަސީލަތްތައް މާލެއަށް ޖަމާކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތާއި، ތަޢުލީމާއި އަދި ވަޒީފާ ހޯދުމަށްވެސް މާލެ އައުމަށް މަޖުބޫރުވަނީކަމަށެވެ.

"ދިރިއުޅެން މީހަކު ބޭނުންވަންޏާ އާމްދަނީ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އާމްދަނީއެއް ލިބެން އޮންނަނީ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން. ހުރިހާ ކަމެއް މާލެއަށް ޖަމާކުރުމުގެ ސަބަބުން މާލެއަށް، މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވީ. މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ނުކުރެވި އޮތް ކަންތައްތަކެއް. އޭގެ ސަބަބުން މާލެ މިހާރު މި އޮތީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް އެންމެ ދިރިއުޅެން، ހަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތި ރަށް." އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މާލޭގައި ހިންގުނު އެންމެ ކާމިޔާބު މަޝްރޫޢަކީ ބަސް ދަތުރުތައް ފެށުންކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

 1. ޗާބޫކުން

  އަސާސީޚިދްމަތަށް ވުރެން މުހިއްމޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ހަނިމާދޫ އާއި ދައްޕަރު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މާފިލާ ފުށި އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ކައްދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ގަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ހިތަދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މިހާރު އެމެން މިނިވަން ކަމުގައި ތަޅަނީ ޗާބޫކުންނޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް…

 2. ލައިފް

  ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީ އަދި ކުދި އާބާދީ ތަކުން ހިނި ތައް ހޮރު ތަކުން ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިކުމެ އައިސް އެގުޅެނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އޭ އިބޫ އާއި އެކަކު ވެސް ނުގުޅެއޭ އެމްޑީއޭ ވެސް އޮތީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ކަން މިހާރު މިދަނީ ސާބިތު ވަމުންނޭ ހުރިހާ ކުދިންނޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ ލަވަ ކިޔާލަން ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް މަމެން މަމެން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ނައްނާނާނަނާ ލައިފް އިޒް ލައިފް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ޔޭއް ޔޭއް ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ހުރިހާ ކުދިން އެއް ފަހަރާ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީއޭ މަމެން މަމެން މަމެން ޕިންކީން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ވެން ވީ އޯލް ގެޓް ޓުގެދަރ ވީއޯލް ޑޫ ދަ ބެސްޓް އެވްރީ ބޮޑީ ސިންގް ދެޓް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް….

 3. އަޑްރީމް

  މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަލުވި ބަސްތާ އަކަށް ވިއްކާލި ގާފިލާގެ ނިމުން އަންނަ ކަން އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ދަނީ ފެންނަމުންނޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަން ކަން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ބޮޑުގޮހޮޑާ ކޮސްކޮށްލާ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާ ކަން ބޮޑު ގޮހޮޑާ މިގައުމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައްޕަޅި އެމްބަސޭ އަށް އެނގުމުން އެކަލޭގެ ވެސް ވަނީ ކޮސްވެފައޭ މަމެން މިއުޅެނީ މިވަތަންގެ މިިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދާށޭ އައި ބިލީވް އިން އިޓް ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އަވަރ ލިބަރޓީ އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް އަވަރ ސްވީޓް އިންޑިޕެންޑެންސީ ފްރޮމް ބްލަޑީ އިންޑިއަންސް….

 4. ޑްރީމް

  މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަލުވި ބަސްތާ އަކަށް ވިއްކާލި ގާފިލާގެ ނިމުން އަންނަ ކަން އުދަރެހަށް ބަލާލުމުން ދަނީ ފެންނަމުންނޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަން ކަން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ބޮޑުގޮހޮޑާ ކޮސްކޮށްލާ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާ ކަން ބޮޑު ގޮހޮޑާ މިގައުމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައްޕަޅި އެމްބަސޭ އަށް އެނގުމުން އެކަލޭގެ ވެސް ވަނީ ކޮސްވެފައޭ މަމެން މިއުޅެނީ މިވަތަންގެ މިިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދާށޭ އައި ބިލީވް އިން އިޓް ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އަވަރ ލިބަރޓީ އޯއް ޔޭއް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް އަވަރ ސްވީޓް އިންޑިޕެންޑެންސީ ފްރޮމް ބްލަޑީ އިންޑިއަންސް….

 5. ބަލިވަނީ

  ރައީސް އިބޫ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ ބަލިވަނީ