ޢާއިޝަތު އިނާޝް، ދެން އޮންލައިން

ޔޫރަޕުގައި ޗައިނާއިން ޖާސޫސްކުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް

700 މީހުން ޓެސްޓްކޮށްފި, ފައިލޭރިއާގެ އިތުރު ކޭސްއެއް އަދި ނުފެނޭ

ކުރީ ސަރުކާރަށްވުރެ މި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 24 އިންސައްތަ ދަށް!

އެމްއެމްއޭގެ "ފަވަރަ" އަށް އިތުރު ދެ ބޭންކެއް ގުޅިއްޖެ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައަށް ޑިމޮކްރަޓްސް ޕާޓީ އެކުގައި ތަދައްޚުލްވާން ނިންމައިފި

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފިލިޕީންސާއި އެމެރިކާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކިޝިދާ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާދޫން ބިން ދިނުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރަނީ 

ހިމަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނަށް 230،000 ރުފިޔާ

ބީހައިވްއަށް ދައްކަންޖެހޭ 32،426 ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އާސަންދައަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ ކުރި ޚަރަދު ބޮޑު

މަޢުލޫމާތު ހުރީ ފުލުސް އޮފީހުގައި، ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފުކުރާނަން: ޕީޖީ

މޫސުން ގޯސްނަމަ ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާނީ މަޖިލީހުގައި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ޚާއްސަ ފޮތް މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު އޮންނަ ޖަލްސާގައި ބަޖެޓް ހުށަނާޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނިންމައިފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ނިންމާ، ޕީޖީ އޮފީސް 10،000 ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އަކީ އެއް ސިޔާސީ ފިކުރެއްގެ ދެ ޕާޓީ: ރައީސް ޔާމީން