ޢާއިޝަތު އިނާޝް، ދެން އޮންލައިން

ޤާސިމް ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކުރަން ހިތަށް އެރި ކަމެއް ނޫން: އިލްހާމް

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ޢުމަރު ނިންމަވައިފި

ޢުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ ހާމަކުރަނީ

ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙުއަށް

ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑީގައި އޮންނަނީ ދެވަނަ ބުރު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބިރުވެރިކަން ފަތުރަން: ޝަރީފް

މާފަރު ފަޅު ތެރެއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ބައި، އަނބުރާ ހޯދައިދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައީސް ޞާލިޙް އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނެ، ވައްކަމެއްވެސް ނުކުރައްވާނެ: ޝައުނާ

އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ދާން މިކުރާ ދަތުރު ކާމިޔާބު ވާނެ: ރައީސް

ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ހިންދެމިލައިގެން މި ދިރިއުޅެވެނީ، މި ސަރުކާރު އައިފަހުން: މީކާއިލް

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަނީ، ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވަން: މުއިއްޒު

އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައީސަކަށް 38 އިންސައްތަ ދިނީމާ، ސަރުކާރު "ލެޖިޓިމޭޓް" އެއް ނުވާނެ: ޝިޔާމް

ބޭނުމީ "އިބޫ ނޫން ގޮތެއް"، ނޫނީ ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރުން: ޑިމޮކްރަޓްސް

ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ފަރާތުން ދެ ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް، އެއްބަސް ނުވާނަމަ ތާއީދެއް ނެތް

ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް

ރިސޯޓުތަކުގެ ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް މަޢާފެއްނުކުރަން، ބަދަލު ކުރީ ރޭޓު: މަޢުސޫމް

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކޮށް، ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސްތަކެއް ޤާއިމްކުރާނަން: މުއިއްޒު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: މުއިއްޒު