ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނިރުބަވެރިންގެ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ބެލުމަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު ބަލައިގެންފި

ޙައްވާ މޫސާ ، ދެން އޮންލައިން
އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމް--

ރާއްޖޭގައި އައިއެސްއައިއެސް ޖަމާއަތާއި އަލްގައިދާ އަށް ތާއީދުކުރާ ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެތައް ބަޔަކާއި ކުންފުނިތަކެއް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު ބަލައިގެންފިއެވެ.

Ads by STELCO

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ އައިއެސްއައިއެސްއާއި އަލްގައިދާ ޖަމާއަތަށް ތާއީދުކުރާ އަދި ނިރުބަވެރި ކަމަށް ފަންޑު ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 20 ދިވެއްސެއްގެ ނަމާއި އެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ 29 ވިޔަފާރިއެއް ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ އެ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ވެސް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމެއްކަން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް އެވެ.

މި ޤަރާރު ބަލައިގެންފައި ވަނީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 37 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 22 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރުގައި ބުނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ނަމަށް އަތުވެދާނެ ކިލަނބުކަން ބަލާ އެއިން މިންޖުވުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަން ނާޒިމް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ އެ ކަމުގެ ނުރައްކާ ދިވެހި މުޖުތަމައުގައި އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރެއްވުމަށް ނާޒިމް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ދިވެހީންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަން ރާއްޖޭގައި އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އޭގެ އަސަރު ވީހާވެސް ކުޑަވާނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނާޒިމް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ޓައި އަޅައިގެން ދަށަށް ޖައިގެން ކޯޓް ފަޓްލޫނު ލައިގެން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ނިރުބަ ވެރިން އެބައުޅޭ !

  2. ނިރިބަވެރިޔާ

    އަހަރަމެން ވެސް އެބަޖެހޭ އެމެރިކާ އަކީ ނިރިބަވެރި ގައުމަކަށް ކަޑައަޅަން. އެފަރާތުގެ ޕްރޮޑަކްތަށް ބޮއިކޯޓް ކުރަން.