ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 69 ދިވެހިން

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށް ރަށުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 69 މީހަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން އެންމެ ފަހުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުމްލަ 20 ރަށަކުން 69 މީހަކަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް ބަލި މީހުން އެންމެ ގެނައީ ލ.ކައްދޫގައެވެ. އެރަށުން ކޮވިޑަށް މިހާރު ވެސް 33 ދިވެހިން އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ތިބީ ލޯކަލް ޓްރާންސް މިޝަންއެއް ފެނިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައެވެ. އެރަށުގައި 8 ދިވެހިން އަންނަނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް އަދި ހދ. ކުރިނބި، އަދި ދިއްދޫއިން، ކޮންމެ ރަށަކުން މީހަކު އަންނަނީ ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އަދި ހޯރަފުށިން ވެސް ދެ މީހަކުވަނީ ފައްސިވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ރ.ރަސްގެތީމު، ބ. ކެންދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ޅ. ކުރެންދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ އިތުރުން ގއ. ކޮލަމާފުށިން ވެސް އަންނަނީ ކޮންމެ ރަށަކުން މީހަކު ފައްސިވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފުވައްމުލަށް،  ގދ. ތިނަދޫ އަދި ތ. މަޑިފުށީގެ އިތުރުން ރ. ދުވާފަރު މިތިން ރަށުން ވަނީ ކޮންމެ ރަށަކުން ދެ މީހުން ފައްސިވެފައެވެ.

އަދި ލ.ގަމުގައި ތިން މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު، ރ. އަތޮޅު ވާދޫ އިން އަންނަނީ ހަތަރު ދިވެއްސަކަށް ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އިތުރަށް ދައްކާ ގޮތުގައި، މީގެ އިތުރުން ވެސް ރަށް ރަށުގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ ހަތަރު ބިދޭސީން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށިން 3 ބިދޭސީންނާއި އުނގޫފާރުން މީހެކެވެ.

 

  1. ކިހާވަރެއްގެ ޞައްޙަ ޚަބަރެއްތޯ؟
    ފަރުވާދެނީތޯ ނުވަތަ ފައްސިވެގެން ކަރަންަޓީނުކޮށްފަ ތިބީތޯ. މަދު މީހަކަށް ނޫނީ ފަރުވާވެސް ނުދެ ބަންދުކޮށްފަ ބައިތިއްބާގެން ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު ނައްސިވުމުން ދޫކޮށްލަނީ.