އާއިޝަތު އަލީނާ

ލައިސަންސް ނަގާނެ އެކަށީގެންވާ ބިން ހަމަޖެއްސުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް، އެކަން ކުރާނަން:މުޢިއްޒު

8 hours ago

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް "ދެން" އިން މިއަހަރު ވެސް ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް!

11 hours ago

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދޭންވާނީ ބަރާބަރަށް ނަމާދު ގާއިމް ކުރާ މީހަކަށް:ޢިޔާޟް

22 hours ago

ލައިސެންސް ނެގުން ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

22 hours ago

ޝައިޚް އިލްޔާސާއި ޒައިދު،ޢިޔާޟްގެ ދިފާޢުގައި ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ސްޓޭންޑަކީ ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރުން!

2 days ago

ﷲ ތަޢާލާ އެބަޔަކަށް މަދަހައިގެ ބަސް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާނަމަ މިއަޅުކަން އަދާކުރަމާ!

5 days ago

ރޯދަވެރިޔާއަށް ﷲ ތަޢާލާ އަޖުރު ދެއްވަނީ ހިސާބަކާ ނުލައެވެ.

6 days ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވަޒީރުން މަޑުމަޑުން ބޭރަށް ، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާއެކު އެކަނި ކޯލިޝަން ފުދޭ

7 days ago

ހެޔޮކަންތައް ކުރުން މާދަމާއަށް ފަސްކުރާ މީހާ ދަންނައެ! ކޮންމެވެސް އެއް ދުވަހަކުން މާދަމާއެއް ނާންނާނެއެވެ.

1 week ago

އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން ، ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމަކުން އެކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

1 week ago

ޕާކިން ޖާގަތަކުގެ އަގު މިހާރު މާ ބޮޑު، އެ އަގު ކުޑަ ކުރާނަން:ޑރ.މުޢިއްޒު

1 week ago

ހިތްތަކުގެ ފަރުވާއަކީ ދުޢާ, މި ދުޢާތަކުން ހިތްތަކަށް ފަރުވާ ދެއްވާ!

1 week ago

އަސްލެއް ނެތް ކަމެއްގައި އަނބިމީހާ ޝައްކުކޮށް މައްސަލަ އުފެދޭނަމަ އަމަލު ކުރުން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް

1 week ago

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް އެންދުން ސްރީލަންކާއިން ހުއްޓާލައިފި

1 week ago

ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ޢަލީ އަޝްފާގަކީ ޗެމްޕިއަނެއް، ދިވެހީންގެ އެއްވަނަ ރަން މެޑެއްޔަކީ ހަމަ އަޝްފާގު ރަން މެޑަލް

1 week ago

ޙަޤީޤީ މުއުމިނަކީ އޭނާގެ އަވަށްޓެރިޔާ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ބަނޑު ފުރާލާ މީހާއެއް ނޫނެވެ.

1 week ago

މައުސޫމް އާނިސްއަށް ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދޭ ފްލެޓް ޙައްޤެއް ނުވި ، އޭނަގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ހިތްދަތި އެތައް ވާހަކަތަކެއް!

1 week ago

ސިހުރުވެރިއެއްގެ އިންޓަވިއު: އެންމެ ގިނައިން އޭނާގެ ގާތަށް ގޮސް އުޅުނީ އަންހެނުން

1 week ago