ދީނީ ޙުކުމް

ފާހިޝް ކަންކަން އާންމުވުމަށް ދޫކުރާނަމަ ގަދަފަދަ އަޒާބެއް އަތުވެދާނެ: ޝައިޚް ފަޟްލޫން

ރޯދަ ގެއްލޭ ބަލިމީހުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

އަނބިމީހާދެކެ ރުޅި އައިސް އޭނާއާ ދިމާލަށް ގެރި،ޖަނަވާރު ބަހުން މުޚާތަބު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

އައުރަ ނިވާ ނުވާވަރުގެ ހެދުމާއި ފެޝަން ހެދުން ވިއްކާ ފިހާރައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ތަރާވީޙް ނަމާދުކޮށްފައި ފަހުން ދަމު ނަމާދު ކުރެވިދާނެތޯ؟ވިތުރި ކުރާނީ ކޮންއިރަކުތޯ؟

އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް ، މި ޙަދީޘާ މެދު ވިސްނާލައްވާ!

ގޮނޑު ދޮށުން ވެލި ނެގުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް؟

ޒިނޭ އިން ބަނޑު ބޮޑުވެ ހުރެ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

މި ޙާލަތުގައި ދުރުދުރުގައި ތިބެ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ޤަޟާ ރޯދަ ހިފާއިރު ފިރިމީހާގެ އިޛުނަ ހޯދަން ޖެހޭނެތޯ؟

އަމިއްލައަށް ޖިންސީ އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ޖުނުބުވެރި ހާލުގައި ކެޔުމާއި ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ބުރުގާ ނާޅާ ޤުރުއާން ކިޔެވިދާނެތަ؟

ވުޟޫ ނެތި ޤުރްއާން ކިޔެވިދާނެތޯ؟

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތެއް ހަމަވާނީ ކިތައް މީހުން ވުމުން؟

ރޯދަ ގެއްލޭ ބަލިމީހުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ ޓީވީއަށް ތަބާވެގެން ގޭގައިހުރެ ކުރާ ނަމާދު ޞައްހަވެގެން ވޭތަ؟