ޚަބަރު

ރައީސްގެ ތަރައްޤީ އޮތީ ފެންނަން، ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ރައީސް ޞާލިޙް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ޝާހިދު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް ސޯލިހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ކަމަށެވެ.

""މާތްﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތްފުޅުން 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި އެކު. ރައީސް ސޯލިހު މާލިމީ ކަމުގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުން އަންނަ ތަރައްގީ އޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނަން،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ދައުވަތު ދީފައިވެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން ކޯލިޝަން ހަދަން ނިންމީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ އެމްޑީއޭ އެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވަކިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. ޖޭޕީގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އެމްއާރްއެމް އިން އަދިވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ. އެޕާޓީގެ ރައީސް އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީން ވަކިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 1. ހިނގާދަމާ

  އުއްޗުގެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމޭ އެދެމޭ އުއްޗު އަންނި އަތުގައި ހިފި ގޮތަށް އެކަން ދަމަހައްޓަން އަންނި އާއި ގާސިމް އާއި ވެސް ގުޅުން ބޭއްވާށޭ އުއްޗު ބައްލަވާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ވަތަން އިސްލާހު ކޮށްފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. އަންނަނީ

  އުއްޗުގެ ތާއީދު ރައީސަށް އުއްޗު ކުރިނަމަވެސް އެއީ އުއްޗުގެ ހިތުގެ އަޑިން ކުރާ ތާއީދެއް ނޫނޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި މީހަކު ބްރިޖެއް އެޅުމުން ބްރިޖް އަޅަން އޭނާ އުޅެން ހަދައިގެން އޭނާ އަތަށޭ އެއޮތީ އެކަން ގޮވާފައި ތިޔާ ބްރިޖްގެ ފެންވަރާއި އޭނާ ބުނަނީ ކަނޑުން ތިލަވެގެން ތިލަމާލެ ބްރިޖް އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

 3. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުތައް ހިއްކާ މާލެ އާއި އެފަޅު ތަކާއި ބޮޑު ފާލަން އަޅާ ގުޅުވާލައިގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ފަހިކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރިކޮށްގެން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެެއް ގާސިމް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ދެމާ ދެމާ ދެމާ ދެމާ ދެމާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ނުތިބޭނެއޭ

  މިރާއްޖޭގައި ހުރި ކުޑަ ވެސް އަދި ބޮޑު ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އަކަށް ހައްލެއް ނުގެނުވުނޭ ރައީސް އިބޫ އަށް އުއްޗު ރައީސް އިބޫ އަށް ތާއީދު ކުރިނަމަވެސް ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނާން ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސް ކަމަށް އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އަންނި އޭ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ކަަމަށް ޔާންޓޭ ދެން މާލީ ވަޒީރު ކަން ވެސް ކުރާނީ އަންނިއޭ ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ބަނޑުއަކިރިން ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ ނުތިބޭނެއޭ

 5. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…..

 6. ދޭނަމޭ

  އުއްޗުގެ ތާއީދު ގާސިމް އަންނި އަށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށޭ މަމެން އުއްމީދުކުރަނީ އެއިރުން ތިލަފަށް ހަމަވާނީ މިފަހަރަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔާފާރިވެރިންގެ ފަހަރޭ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މާލެ ސަަރަހައްދުގެ ވިޔާފާރި ތައް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދީގެން ތިލަފުށިން ވެސް ގޯތި ގުޅިފަޅުން ވެސް ގޯތި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދެވޭނީ ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައޭ

 7. ހިނގާދަމާ

  އުއްޗު އަށޭ އުއްޗު ތާއީދު ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ގާސިމް ފިކުރެއްގެ ދިރުމަކީ އެއީ ރައްިޔތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އަކީ އެ ޗޮއިސް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެއީ ޗޮއިސް އަކީ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަން ހިނގާ ހޮވަން ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ހޮވާ ހިނގާ ހޮވާ ހިނގާ ހޮވާ ހިނގާ ހޮވާ ހިނގާ ހޮވާ ހޮވާ ހޮވާ ހޮވާ ހޮވާ ނަށާލާ ނަށާލާ…

 9. ނޫނޭނޫނޭ

  ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ ޗޮއިސް އެއް ނޫނޭ