ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ދިމާލަށް "ޗުފް" ވެސް ނުބުނީ މިދުވަސް އައިސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިދާނެތީ: މަހްލޫފް

އާއިޝަތު ޝިއުފާ ، ދެން އޮންލައިން

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް "ޗުޕް" ވެސް ވިދާޅުނުވެ، ހުންނެވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެބޭފުޅުންނާ އެކު، އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިދާނެތީ ކަމަށް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވާމަންޓްގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ރަނގަޅު ނިންމުމަކާ ހިސާބަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މި ހުރިހާ ފޯރިއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިނގައިގެންދިޔައިރު ވެސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ވެސް އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 'ޗުޕް' ވެސް ބުނެނުލާ މި ހުރީ ހަމަ މި ދުވަސް ވެސް އައިސްދާނެތީ. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތު އައިސްދާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ޗުޕް ވެސް ބުނެ ނުލަން" މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެމްޑީޕާއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ވީ "ކަޅު ބޯ ވިލާގަނޑު"ން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ރައީސް ޞާލިޙަށް މިފަހަރު ލިބިވަަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަލުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށް، ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އަރަން އޮތް ކަޅު ބޯ ވިލާގަނޑުން ސަލާމަތްވެ، ދެން އެހެރަ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގައި ހިޔާލު އެއްގޮތްކޮށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކޮންމެ ވެސް ފޯމިއުލާއެއް ހޯދުން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް،" މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަން ނޫން އެހެން ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން "ކަރުނައަޅާ ރޯނެތަން ދެކޭ ތަކޭނެކަމާމެދު ޝައްކެތް ނުކުރަން،" ކަމަށާއި އެ ހާލަތައް ޤައުމު ނުގެންދިޔުމަށް މަހްލޫފް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓު ދޭނެ ކަމަށް ޔަގީންވެފައިވާ 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލާފައި ނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ "ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ނައްޓައިގެން ގޮސްފި،" ކަމަށާއި "އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވޯޓުލާން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ،" ކަމަށެވެ.

އަދި ފުރަތަމަ ބުރުގައި މި ނުކުތް ނަތީޖާއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެ، ބިރުގަނެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތު އެހެން އަލުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންފުޅު ނުވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ޒާހިރު

  ރައިސްސޯލިހުގެކެއްޕޭންކުރައްވާބޭފުޅުއް.އަޅުގަނަޑުސިފަކުރަނީބޭރުގައުމުތަކުގެޖައްގަލީގައުޅޭނެސިކާރަކުރައްއުޅޭސާރިދޯޅުމިނި
  ކާވަގުމިތަކެތިއަމަލުހުއްނަގޮތައްމިބޭފުޅުއްގެހަރަކާންތަކާއަމަލުތަކުއްފެނިގެއްދަނީއެއެއްޗެހިވެސްއެއްވެސްވރަކަޢްނުބަލާނެ
  މޫނެޢކަދުރައެއްނުބަލާނެމުޅިޖައްގަލީގަހިގާނީއެސޮރުމެޢްބާރުހަމައެބީދައިންތިބޭފުޅުއްވެސްތިއަމަސައްކަކުރައްވަނީހަމައެބީދައިން.އެއީނުފޫޒާބާރުގެބޭނުއްހިތްޕަވާގެއްމަހުލޫފުކަލޭތިއީހާދަ
  ހަޔާންކުއިންސާނެވަގުލާރިތައްކައްވާލާގެތިކެވެނީއަލިފާން

 2. ކޮޔާ

  އަހަރެމެން ބޭނުމެއްނުވޭ މިގައުމުގަ ހުރިހާ ނުބައިކަމެއް ހިންގާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ވެރިކަން ކުރުވަން މަހައްދާން އުޅޭ