ޚަބަރު ސިޔާސީ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން: ރައީސް ޞާލިޙް

ޢާއިޝަތު އިނާޝް ، ދެން އޮންލައިން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ އުފާ ރައްޔިތުން އިޙުސާސްކުރަމުންދާކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވި، ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ވެރިކަމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުކަމަށާއި، އެގޮތުން ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކް (އާރްޓީއެލް) އުފައްދައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް ގުޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާޓުން އުފާވެރިކަން ފެންނަކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

"މިހާރު" ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވޯކް ދަ ޓޯކް" ގައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކީ އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއްކަމަށާއި، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތަށް ކުރުމަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާ އަތޮޅުތަކުން މި ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ހުރި ފަސޭހަކަން އިޙުސާސްކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހދ އާއި ހއ ގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާއިރު، ކުރިން ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުން އައި ގޮތާއި މިހާރުގެ ފަސޭހަކަން އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ވެސް އިޙުސާސްކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އެހެން ނޫނިއްޔާ މިސާލަކަށް މަކުނުދޫގައި ހުންނަ މީހަކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދާން އެ ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު، 4،000-5،000ރ. އޭގެ ބަދަލުގައި 200 ރުފިޔާ ވެސް ނާރާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މިހާރު އާދެވޭ. އޭގެ އުފާ އެ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުން އެބަ އިޙުސާސްކުރޭ. ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް މި ނެޓްވޯކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގުޅާލެވިފައިވާކަމަށާއި، މި ނިޒާމް ފުރިހަމަވެ މި އަންނަނީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ނެޓްވޯކުން މުޅި ރާއްޖެ ލާމެހި ގުޅާލެވުމުން ހީނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ވިޔަފާރިއަށް. އަދި ޚާއްސަކޮށް އެއް ރަށުގައި އުޅޭ މީހުން އަނެއް ރަށެއް ބަލާލަން ދާން، ހޮލިޑޭ ހަދަން ވިޔަސް. އެހެން ބަޔަކަށް ޑިޕެންޑްނުވެ އެގޭނެ މިވެނި ގަޑިއަކު ފުރާ ލޯންޗެއް އޮންނާނެކަން. އެ ބޭނުންވާ ރަށެއްގައި ހުރެލާފައި އަންނަންވީ."

ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި، ހއ، ހދ، ށ، އަތޮޅުގެ 41 ރަށަށް ބަލާއިރު ވެސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 322،238 މީހުން ދަތުރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެކަނި ވެސް 103،026 މީހުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި ހދ. ހަނިމާދު އާއި ދިއްދު އާއި ފުނަދޫގެ ދަތުރުތައް ވެސް އެހާ ގިނައެވެ.

އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފަހުން ފަށާފައިވަނީ ހުވަދޫ އަތޮޅުގައެވެ. ގއ އާއި ގދ ގެ 21 ރަށް ގުޅުވައިދެއްވައި ފެރީގެ ޚިދުމަތްތަށް ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ރައީސް ވަނީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނ އަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލްގެ ދަތުރުތަށް ފަށާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި  އެ އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ފެރީތައް ބަނުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 1. ޗާބޫކުން

  އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ރައީސް އިބޫ އިއުލާން ކޮށްގެން އޮންލައިން ކޮށް އެޕްލައި ކުރެވޭ އުތުރު ތިލަފަޅުން ގޯތި ދޭން ރާއްޖެެތެރޭ ނިކަމެތިންނާއި އަދި ދަފްތަަރުގައި އުޅޭ ނިކަމެތިން އަދި ދަފްތަރުގައި 25 އަހަރު ވިނަމަވެސް އެވަރުން ވެސް ނުފުދެއޭ އަދި މާލޭގައި ގޯތި ހުރި މީހަކަށް ކަޓް ދީގެން އޭނާ އަތުން ލިޔުމެއް ހޯދަން ޖެހެއޭ މީ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އިބޫ ކުރާ ޖެއްސުމެކޭ ރައްޔިތުން ގައި ޗާބޫކުންނޭ މިތަޅަނީ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ރޯނާވެ ހަފުސްވެއްޖެއޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ވަރަށް ތަދުވެ ގުދާރުގައި ރިއްސައޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް…

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  އަސާސީ ޚިދްމަތް ފުރިހަމަވެ ރައީސް އިބޫ ބުނި ގޮތަށް މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު އިންޑިއާގެ ރިހަކައްކާ ކުންފުނިން އަޅާ ބްރިޖް ނުނިމުމޭ ބްރިޖް އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީއޭ ރައީސް އިބޫ ތަގެ ވެރިކަމަކީ މިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ކަައްޕަޅި ވެރިކަމޭ ފިރިހެންވަންތަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތޭ 5 އަހަރު ވެގެންދާއިރު ކުރެވިފައި މާލޭގެ އަމީނީ މަގު ނެހެދުނޭ 5 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ހިލަ އަންނަނީ ތާރު އަންނަނީ ތަމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މިތަނުގައި މިމާނަ ކުރެވެނީ މަޒާޖީ ގޮތުން އެއްޗެއް ބޯށޭ އިނގޭތޭ…

 3. ޗާބޫކުން

  އަސާސީޚިދްމަތަށް ވުރެން މުހިއްމޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ހަނިމާދޫ އާއި ދައްޕަރު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މާފިލާ ފުށި އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ ކައްދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ގަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ އައްޑޫ ހިތަދޫ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރާށޭ މިހާރު އެމެން މިނިވަން ކަމުގައި ތަޅަނީ ޗާބޫކުންނޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް…

 4. ލައިފް

  ކަންކަން ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީ އަދި ކުދި އާބާދީ ތަކުން ހިނި ތައް ހޮރު ތަކުން ނިކުންނަ ގޮތަށް ނިކުމެ އައިސް އެގުޅެނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އޭ އިބޫ އާއި އެކަކު ވެސް ނުގުޅެއޭ އެމްޑީއޭ ވެސް އޮތީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ކަން މިހާރު މިދަނީ ސާބިތު ވަމުންނޭ ހުރިހާ ކުދިންނޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ ލަވަ ކިޔާލަން ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ޑާންސް މަމެން މަމެން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ނައްނާނާނަނާ ލައިފް އިޒް ލައިފް ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ނައްނާނާނަނާ ޔޭއް ޔޭއް ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ހުރިހާ ކުދިން އެއް ފަހަރާ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީ ކިޔަންވީއޭ މަމެން މަމެން މަމެން ޕިންކީން މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީ މޮޅުވަނީއޭ ވެން ވީ އޯލް ގެޓް ޓުގެދަރ ވީއޯލް ޑޫ ދަ ބެސްޓް އެވްރީ ބޮޑީ ސިންގް ދެޓް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް….

 5. ބައިވެރިވާށޭ

  އަސާސީ ޚިދްމަތް އެއީ ސެކެންޑްރީ ކަމެކޭ ޕްރައިމަރީ ކަމަކީ އެއީ ރާްއްޖޭގެ މިނިވަންކަމޭ އިންޑިއާ އަތް ދަށުން ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރާށޭ މިކަން ކުރަން ނިކުމެ އުޅޭ އުތީމު ބަތަލުން ފަދަ ބަތަލުން ނަކީ މަމެން ޕިންކީންނޭ ހުރިހާކުދިން މިނިވަން ކަމުގެ އަލިދަންމަރު ހޯދަން ޕިންކީން ނާއިގުޅޭށޭ ގައުމު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރާށޭ ދަރިންނޭ ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް ރާއްޖެ ބަދަލުނުވާން އޮތީ ހަމަ އެކަނި މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅިގެންނޭ މިގައުމީ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ ބައިވެރިވާށޭ

 6. މިނިވަންކުރޭ

  އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރަން އުޅުން ރަނގަޅު ކުރަންވީ އައްޑޫ ގަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރަން އުޅުން ރަނގަޅު ކުރަންވީ ޔޭއް އިޓްސް ދަ ފީލިންގް އޮފް ދަ ޕީޕަލް އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރޭ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރޭ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރޭ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރޭ އުތުރު ތިލަފަޅު އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަންކުރޭ