ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސަރުކާރު ސިޔާސީ

އަންނަ އަހަރަށް 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ޙައްވާ މޫސާ ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ އަހަރަށް 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބަޖެޓް ކޮމެޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫޢު ކަމަށްވާ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ހިމަނާފައިވާ 400 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކުރީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 49.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

އެގޮތުން އެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނެސް އިތުރުކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓު ފާސްކުރީ މިރޭ ބޭއްވި ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު 34 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން މިރޭ ފާސްކުރި ނަމަވެސް ބަޖެޓާ މެދު ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމަށް  މަޖިލީހަށް އަދި ހުށަހަޅާނެއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ޢިސްތިއުފާ

  ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ ފައިސާ މުއިއްޒު ހޯދަން ޖެހޭނީ ބަޖެޓް ގައި އެކަން ނުހިމަނައޭ ރައީސް ޔާންޓޭ ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލެ 2 ވެސް ހިއްކީ އެގޮތަށޭ އެއްވެސް ރޭވުމެއް ނެތް ކައްޕްޅި ސަރުކާރެކޭ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަކީ މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ މުއިއްޒު އިސްތިއުފާ

 2. ބަޖެޓް ހުށަހެޅީވެސް އެމްޑީޕީ، ބަޖެޓް ފާސްކުރީވެސް އެމްޑީޕީ، ބަޖެޓް ފާސްކުރަން އަތް ޖަހާ ބަޓަނަށް ފިތާނީވެސް އެމްޑީޕީ !

 3. މަހަށްދޭބަލަ

  ކުޅިވަރުގެ ފިިޒިޝަން އަކަށް އަދި އެއް އެވުޒާރާ ހިންގަން ނޭގޭނެއޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަކި ވުޒާރާ އެއް ޒުވާނުންނާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އެއް މީ މުޝްރިކުން ގެންގުޅޭ ކުފުރު އުސޫލު ތަކޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެފްއޭއެމްގައި ތިބި ބޮޑެތި ވަގުންތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ބަނޑުއަޅާލައޭ ހުޅުމާލޭގައި 25 ހާސް ފްލެޓްސް އަޅާނެ ފަައިސާ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި އަންނަނީ ވެލިކައިގެންނޭ އެހެންނޫންތޭ ވާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެވެނީ ރެޑްބުލް ދެބަނޑަށް ބޮއިގެންނޭ އެއާލާތުންނަށް ކުޅެވޭނެ ފުޓްބޯޅަ އެއް ނުހުންނާނެއޭ

 4. ސޮރީސޮރީ

  ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގައޭ އެއީ ޗައިނާއިން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ގާތު ވައުދުވެފައިވާ ކަމެކޭ އަދި އެތަނާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ތިން ބުރި އަށް ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް އަޅާދޭން ވެސް އެމެންވަނީ އެއްބަސްވެފައޭ މުއިއްޒު އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ޚާރިޖީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފަހަތުގައި ކަމަށޭ ފެންނަނީ ޔޫ ގޮޓާ ގޯ އެން ގެޓް އެންްގްރީ އެޓް އޯލް އޮފް ޔާންޓޭ އޮނެސްޓީ އައި ހޮޕް ޔޫ ޑޯން ރަން އައުޓް އޮފް ޓައިމް އައި ނޯ ޔޫ ނޯ ދެޓް ވީ މޭޑް ޔޫ އަ މޭން ބައި ވަންސް އޯރ ޓްވައިސް އައި މީން ވީ ނޯ ހައު ޓު އަންޑޫ އިޓް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

 5. ހޯދާށޭ

  ޗައިނާގެ އިތުރު ފްލައިޓްްސް ތައް ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ޗަައިނާ އިން ފުރައިގެން އައުމަށް އެކަން ކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ އެކަމަކު ޗައިނާ އިން އެބަޖެހޭ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ މާލެ އާއި ފުށިދިއްގަރު ފަޅާއިދެމެދު ބްރިޖް އަޅާ އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ގާފަރު ފަޅު ހިއްކައިގެން ގާފަރު ފަޅުގައި ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ހަދަން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނީ 100 އަހަރަށް އެއިރުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ވެގެން ދާނީ މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ޗައިނާއިން ހިލޭއެހީ ހޯދާށޭ…

 6. ފުނޑާލާށޭ

  ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަންވީ ޗައިނާގެ ހިލޭއެހީ ހޯދައިގެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ތިޔާ ކަމަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ އަށް ގޮން ޖަހާލުމަށް ޓަކައި ވެސް މިކަން ޗައިނާ ލައްވާ ކުރުވަން ޖެހޭނެއޭ އެއިރުން އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުން ތައް އިށީނދެގެން ތިބި ގޮނޑިން އަނގަވަތަށް ވެއްޓޭނެއޭ އަދި އިންޑިއާ އިން ސުޕާރީ ކައިގެން އުޅޭ އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ފަނުފުލުން ދާނެއޭ އެމެންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ ފުނޑާލާށޭ