ރައުފާ ރަޝީދު، ދެން އޮންލައިން

އެޗްޕީއޭއަކީ އަޅުގަނޑު އިތުބާރު ކުރާ ޖަމާއަތެއް ނޫން، މޮޑޭ ފުށް ގަނޑެކޭ އެޗްޕީއޭ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތް: ޒައިދު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކަތިވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލަަައިފި

ކޮވިޑް ދިފާޢު: 175,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ޖަހައިފި

ރައީސް އޮފީހުން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާ ކުށްވެރިއަކަށް ލުއި ދީފައެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް

އެއްވެސް މިނިސްޓަރެއް މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުން ފެއިލް ވެއްޖެ ނަމަ މަގާމުން ވަކި ކުރާނަން: ރައީސް

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ފްލެޓް ކޮމިޓީއަކަށް ނުނެރެވޭނެ: ނަޝީދު

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ބިމެއް ހިއްކަނީ

ފިލި މައްސަލައިގައި ލުތުފީ ހަތް މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ގޭހުގެ ޑެޕިއުޓި އެމްޑީ އިކްރާމް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުން ފައްސި ނުވާކަން މަޖިލިސް ތެރެއަށް ބަލައިލުމުން އެނގޭ : ނަޝީދު

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 300 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޞުލްޙަޔާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރަންޖެހޭ - މާރިޔާ

ވަކިތަނަކު މަސައްކަތްކުރާތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ: އީވާ

މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޔޫއެންއޯޑީސީގެ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ދިވެއްސަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިޔާ ރޮނަލްޑް އައުޓްސްކޫން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި