ޚަބަރު

Breaking News

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމުން ޝިފާޒް ވަކިކޮށްފި

ގްރީން ޕާޓީން ރައީސް ޞާލިހާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަނީ

އުރީދޫގެ ބޮކި ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

ޖާބިރުގެ އިންޒާރެއް ޤާސިމަށް: 72 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއިދުކުރަން އެއްބަސް ނުވެއްޖެއްޔާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ހޫނުވާނެ

މިއަދުގެ މައިންބަފައިން، ރަސޫލާ ދަރިންނާ މުޢާމަލާތް ކުރެއްވި ގޮތް ދަސްކުރަން ޖެހޭ

އެޗްޑީސީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ޕާކު ހުޅުވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޞާލިހު ދާނީ 3 ވަނަ އަށް: އާދަމް ޝަރީފު

ފުލުހުންގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ރަށްރަށް ތަފާތު ނުކުރިއަސް މީހުންގެ މެދުގައި ތަފާތު އެބަކުރޭ: އިބުރާ

އާޒިމް ބުނަނީ އޭނާ ނުގެއްލޭ ކަމަށް

ކުރީގެ ޕްރެޒެންޓަރު އާޒިމް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

Breaking News

އުމްރާއަށް ގޮސްއުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ރައީސް ނަޝީދަކީ އަދިވެސް ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ބޮޑު ނަން: އިންތި

އޮފީހެއް ފަޅާލައި ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށްނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖެމްސްގެ އައު ވަރޝަން، ބޭނުން ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ މަގަށް އަލުން ގެނެސްދެއްވާނީ ރައީީސް ޔާމީން: ޣައްސާން

ޔޫއޭއީން ރާއްޖެއަށް 100 އިފްތާރު ޕެކޭޖު ހަދިޔާކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި