ޚަބަރު

މުޅި ވިލިނގިލިން ނިކުމެ ޑރ. މުޢިއްޒަށް ދިނީ މެޖޯރިޓީގެ ޔަގީންކަން!

އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ، ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް ހުޅުވައިފި

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން މިއަދު ހަވީރު ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ

ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް ބޭރުވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަން ވެގެންދާނީ ތާރީހް ދެކޭނެ އެންމެ އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ވެރިކަމަށް: ޝަހީމް

ފަސްއަހަރު ނުވިކަމެއް ތިން ދުވަހުން ވާނެކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

!ވޯޓު ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ 4 މަހާއި 1 އަހަރަށް ޖަލަށް

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ

އެމްޑީޕީއަކީ މުއިއްޒުގެ އަނބުރު ކަތިލެވޭވަރުގެ ޓީމެއްނޫން: އަދުރޭ

ލ.ގަމުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ބަނދަރެއް އަޅައިދޭނަން: މުޢިއްޒު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު އަދި ލ ކައުންސިލް ރައީސް ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވާނެ

ޤައުމިއްޔަތާއި ތަރުބިއްޔަތާއި ޑިސިޕްލިން ދަސްކޮށްދޭން ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދޭނަން: މުޢިއްޒު

އިފުރުގައި ތަރައްޤީކުރި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މައިގަނޑު އަމާޒަކީ މިނިވަންކަން ޔަޤީން ކުރުން: މުޢިއްޒު

ސަރުކާރުން ދަނީ ރައީީސް ޔާމީނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާވެރިވަމުން: ސެމްބެ

އުތުރުތިލަފަޅު ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް އެކަނި!

ދުންޔާ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި