ޚަބަރު

ސަރުކާރުން ދޭ ހަނޑުލާއި ފުށް އަންނަ ހަފްތާގައި ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ވިއްކާލީ ކިހާ ވަރެއްް ނަގައިގެންތޯ ނުބަލާ ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް: ޝިޔާމް

ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ރައީސް ފާހަގަވެފައިވަނީ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި: ޒައިދު

ރައީސްގެ ބުލީ ވާހަކައަށް، އެންމެ ފަހުން ޖައިޝަންކަރު ރައްދު ދެއްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރައީސް މުއިއްޒު އަޅުގަނޑު މިނިވަންކޮށްފާނެ ކަމަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރަން: ޔާމީން

ވަކިވަރެއް ކަނޑައަޅައިފަ، ރޯދަ މަހު ކަރަންޓާއި ފެން ބިލް އެއަށްވުރެ ބޮޑެއް ނުވާނެ

އޭދަފުށީ އިހުތިސޯސުގެ ތެރެއަށް މާއްޑޫ ލައިފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 12 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

ފުލްމެރެތަންގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ޔޫސުފް މުގުރައިލައިފި

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ކައުންސިލުތަކަށް ދިން ބާރު ކަނޑުވާލަން: އެމްޑީޕީ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އާރްޑީސީ ހިޔާނާތް: މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވޭ

އޯއައިސީގެ ޖަލްސާއަށް ޑރ. ޝަހީމް ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއަށް

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ފެންނާނީ އަނިޔާވެރި, ބިރުވެރި މަންޒަރުތަކެއް: ޞާލިޙް

ރޯދަ މަހު ބާއްވަން ނިންމި 3 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ފަސްކޮށްފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ދެ ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މަޖިލީސް އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދު ކުރާނަން: ރައީސް