ޚަބަރު

ރޯދަ މަހު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ކުރަމުން: އެސްޓީއޯ

އާޒިމާ މާރިޔާ އަށް: ވަޒީފާއަށް ކުފޫ ހަމަ ނުވާކަން ގަބޫލުކޮށް އިސްތިއުފާދީ

ރަމަޟާން މަހު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ

ކުރިން ބްރޯޑްކޮމްގައި ހުންނެވި ގައިސް އެޗްޑީސީގެ ޑީއެމްޑީކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފި

ރޯދަމަހު މާލެއިން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު 8:30 ގެ ފަހުން

މާލެ ސިޓީގެ 26 މިސްކިތެއްގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ!

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މާދަމާރޭ!

ރިސޯޓުތަކުގެ އިސް މަގާމުތައް ދިވެހިންނަށް އެކަނި ދިނުމަށް ގޮވާލާ ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް

ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް، އައު އުކުޅުތައް ހޯދައި، ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަމެއް ގޯޯސްކޮށް ހިނގުމުން، ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ބޮލަކަށް ނުޖަހާ: މާރިޔާ

އިޤްތިސާދީ ހަރަކާާތްތައް އިތުރު ކޮށްގެން ނޫނީ އާމްދަނީ އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ: އަމީރު

ފުރަތަމަ ބުރުން، ރައީީސް ޞާލިޙު ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ސިޔާާމް

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓު

މިހާރުވެސް މި ތިބީ ރޭހުގެ ކުރީގައި: އިމްރާން

ފައިހް އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

ހަނދެއް ނުފެނޭ، މާދަން ރޯދައެއް ނޫން!

ނަޝީދުގެ ތާއީދު ނުލިބުނަސް ރައީސް ޞާލިޙް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ފައްޔާޒް

މަޑަވެލީގައި އަންހެނަކަށް މަގުމަތީގައި އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް، 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި