ޚަބަރު

އޮޅުވެލި ބީޗް ކްލަސްޓާ: އިތުރު 32 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

1 day ago

ކޮވިޑް-19 އަދަދު ވަރަށް މަތީގައި، މިއަދު އެކަނި 87 މީހުން

1 day ago

"ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނަމަ ރައްޔިތުން މިހާރު ތިއްބަވަނީ ވެކްސިން ޖައްސަވައިގެން"

1 day ago

ދާންދޫން އިތުރު 4 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

1 day ago

ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ދިވެއްސަކު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

1 day ago

ކައްދޫ އެއާރޕޯޓްގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

1 day ago

އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

1 day ago

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް 40000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

1 day ago

ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

1 day ago

ގާޒީ ސުކޫލުގެ ޓީޗަރަކާއި ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ދަރިވަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

1 day ago

ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ފަށައިފި

1 day ago

ބިލަބޮންގް ސުކޫލުން 4 ދަރިވަރަކު ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

އިސްދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ޓީޗަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

ވިލިނގިލީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ތިބި ހައި ރިސްކް ދެމީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ

2 days ago

ޗުއްޓީއަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގެން، ރައީސް ނަޝީދު ކަރަންޓީނަށް

2 days ago

ދެއްވަދޫން އިތުރު 11 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ

2 days ago

130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

2 days ago

އައިސްކްރީމް ތަށިތަކަކުން ކޮވިޑް ފެނި، ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް

2 days ago