ޚަބަރު

މުއިއްޒު ކައިރީ ސިއްރުން މިކުދިން މިބުނަނީ ޕާކެއް އަޅައިދޭން

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ގޮއިދޫ ފަޅު ތެރޭގައި ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނަން: މުޢިއްޒު

ޤާސިމް ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ކުރަން ހިތަށް އެރި ކަމެއް ނޫން: އިލްހާމް

ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެއަރޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރާނަން, އިތުބާރު ކުރައްވާ: މުޢިއްޒު

އުރީދޫއިން އައިފޯން 15ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އިތުރު އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

މި ސަރުކާރުން ލޯނުތައް ނަގަން މާލޭގެ އެތައް ސުކޫލެއް ވަނީ ރަހުނުކޮށްފައި: މުއިއްޒު

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި މީހުން ވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިވެފައި: ސަލީމް

Breaking News

ކަރަންޓުގެ އަގު ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު، އަތުލާނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަކީ އަނިޔާއެއް: މުއިއްޒު

Breaking News

ރަށުން ބޭރު ޕްރިންސިޕަލުންނަށް 7000 ރުފިޔާގެ އިތުރު އެލަވެންސެއް ދެނީ

Breaking News

ކޮވިޑް-19 ދިން ލޯނު ކަނޑާލާ, ދެއްކި މީހުންނަށް އަނބުރާ ދެނީ

Breaking News

މުސްކުޅިންނަށް ދޭ އެލަވެންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފު

Breaking News

ރިޓަޔަރ ކުރާ އުމުރު 70 އަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި

މާލޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ދެވަނަ ބުރުން ވައްކަންކުރުން: ޝިޔާމް

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ޢުމަރު ނިންމަވައިފި

މުޢިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ ރާއްޖެއިން އަސްކަރީ ބޫޓު ޖޯޑުތައް ބާލާނެ: ޝަހީމް

ކެންޕެއިނަށް ރައީސް ޞާލިޙް އަތޮޅުތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ