ބަލިމަޑުކަން

ސެޕްޓެންބަރު މަހު އެކަނިވެސް ބޭރަށްހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުގެ ރޯގާގެ 39،000 ކޭސް

ހޮޑު ރޯގާ ޖެހިގެން އިއްޔެ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާޖެހި ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންވެސް "ސިކް ލީވް" ގައި! 

ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެއް ގާނާއިން ފެނިއްޖެ

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް މި ދުވަސްވަރު ގިނަވުން އެކަށީގެންވޭ: ޑރ.މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކޮވިޑް-19 އަދި އިންފުލުއެންޒާ އެކުގައި ޖެހިދާނެތަ؟

ރައްކާތެރިވޭ! ހުން އައިސް ބިހި ނަގާފައި ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާ ބައްޔެއް އެބައުޅޭ، ކުޑަކުދިންނަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރޭ!

ބަލިމަޑުކަމެއް ނެތި ދަރިފުޅުގެ ޖިސްމަށާއި އުޅުމަށް ބަދަލު އަންނަނީތަ؟މިކަންކަމުން ފަރުވާ ހޯދާ! 

ހުކުރު ހުތުބާ: ދުނިޔެއަކީ ދާއިމީ ތަނަކަށް ނުވާ ފަދައިން، ކުރިމަތިވާ ބަލިމަޑުކަމަކީ ވެސް ދާއިމީ ހާލަތްތަކެއް ނޫނެވެ.

ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުން ލިބިގަންނަށް ޖެހޭ ހިތްވަރާއި ދަރުސް މީގެ 500 އަހަރު ކުރިން ލިޔުއްވި ފޮތަކުން

އިޤްތިޞާދީ ތަދުމަޑުކަަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

ބަލިމަޑުކަން ފަދަ މުސީބާތްތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ: ހުތުބާ