ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް

ކުޅުދުއްފުށި ކްލިނިކަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

މަސްވެރި ދޯނިތަކުން ކޯސްޓުގާޑު ލޯންޗުގައި ޖެއްސި މައްސަލަ ބަލަނީ

އީދާ ދިމާކޮށް ކަނޑުއުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކުރަނީ

މަކަރު ހެދުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ އެހެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައިގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސާޖިދާގެ ކޮއްކޮއަށް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން ދިން ވާހަކައަކީ ދޮގެއް

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހަތް ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި

ސައިކަލުތަކުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

އެންޓި ސްކޭމް ސެންޓަރެއް ހިމަނައި، ފުލުހުންގެ 5 އަހަރުގެ ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ގޭންގު ކުށްތައް މަދުކުރަން ފުލުހުންގެ ވަކި ޑިޕާޓްމެންޓެއް އުފައްދަނީ

އެމެރިކަން ސެންޓަރުގެ ފާރުގައި ފަލަސްތީނު ގްރެފިޓީ ކުރެހި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ނޭޕާލް މީހަކު ރަހީނުކުރި ދިވެހި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

އެކި ފަހަރު މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަގުމަތީގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިއަހަރު ރަހީނު ކުރުމުގެ 27 މައްސަލަ، ވައްކަމުގެ 2952 މައްސަލަ

ރާއްޖޭގެ ހަތް އަތޮޅަކަށް، ފުލުހުން ޓެކްސްޓު ފޮތްތައް ފޯރުކޮށްދީފި

އޮންލައިން ސްކޭމްތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބިދޭސީން އަހުލުވެރިކުރަނީ