ޚަބަރު ސިޔާސީ

ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމުން އެކަމަށް އެބަ ތަރުހީބު ލިބޭ: ރައީސް ޞާލިޙް

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7،000 ރުފިޔާގެ އެލަވެންސް ދޭން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ގިނަ މީހުންގެ ތަރުހީބު ލިބޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިންވެސް ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރާނެ ވާހަކަ ވިދާޅިކަމަށާއި އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމުން އެ ސިޔާސަތު އާންމުން ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށެވެ.

"އައްޑޫގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި، އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެމީހުންނަށް، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރު ކުރާނެ ވާހަކަ. އަލުން އެ ވާހަކަ އަނެއްކާ ވެސް މި ދަންނަވާލީ،" ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ކެމްޕޭނުގައި އުޅުއްވާއިރު ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެމުން އަންނަ އަދަދަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ އަދަދެއް ނޫން ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސިޔާސަތު މިހާރު ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7،000 ރުފިޔާގެ އެލަވެންސް ދޭން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތަށް އިއުލާނުކުރެއްވުމުން "އެކަމަށް ރަނގަޅު ރެސްޕޮންސެއް އެބަ ލިބޭ. މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އެބަވޭ އެބަ،" ކަމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Ads by Urbanco
 1. މޭކްއިޓް

  މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމް އިން މިކުރާ ޖިހާދުގައި މިވަތަން ގެ އެންމެހާ ކަތުންނޭ ބައިވެރިވާށޭ މިފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެނަމަ ދެން ފެންނާނީ ދެވަނަ ކަޝްމީރު ދެވަނަ ފަލަސްތީނަށް މިގައުމު ބަދަލުވެފައި އޮތްވައޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ދިވެހިދަރިންގޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ދެކެ ލޯބިވާށޭ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ ދަ ނޭޝަން މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ މޯލްޑިއަންސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ

 2. ނޮޓްއެލޯން

  މިވަތަންގެ ކަތުންނޭ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިދިއުމުން ދެން ތަރައްގީގެ މަގުގައި ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ ހިތަށް ތަސައްވުރު ކުރާށޭ އިރާގު ލީބިއާ އަދި ސީރިއާ މިގައުމު ތަކުގެ މިނިވަން ކަން މުޝްރިކުން އެވަނީ އެގައުމު ތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރާއި ހީލަތުން ކަޅުފައިސާ އަޅައިގެން ފޭރިގެންފައޭ މިގައުމު އެކަމުން ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިންގެ އޮޑި ޕީޕީއެމް އަށް އަރާށޭ ގައުމު ދޫކޮށްނުލާށޭ ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ވިއްކާލާ މިވަތަނަށް ލީބިއާ އަށް ހެދި ގޮތް ހަދާނެއޭ އިބޫ އަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްނުލާށޭ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ދޫކޮށްލާން އިބޫ އަށް ވޯޓް ނުދޭށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްލާ ގައުމު ޚާއިނުން ކަމަށްވާ ރައީސް އިބޫ އާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަދަ އަދި އުމަރު ނަސީރު ފަދަ ގައްދާރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްނުލާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ގައުމު ގައްދާރުންގެ ނުބައި ރޭވުމުގެ ދަށުން އުމަރު ނަސީރާއި ގާސިމަށް ވޯޓް ދިން މީހުން ޚާއިނު އިބޫ އަށް ވޯޓް ދޭން އެ ހަރާމްކޯރާއި ނުގުޅޭށޭ އެހަރާމްކޯރު ދޫކޮށްލާށޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދޫކޮށްނުލާށޭ އިންޑިއާ އަށް ސަމްތިންގް ވިޝްޕަރ އިން މައި އިއަރ އެން ސޭ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ދޯ ޔޫއާރ ފާރ އަޕާރޓް ޔޫ އާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯނ ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން…

 3. ނޮޓްއެެލޯން

  ރައްޔިތުންނޭ ފެންނާނެ ނޫންތޭ މަމެން މިދިޔަ ހުކުރުވިލޭރޭ ކޮމެންޓް ގައި ބުނި ކަން މިދަނީ ހިނގަމުންނޭ ގާސިމް އާއި އަދި އިބޫ ސަން އައިލެންޑް ގައި ދެ ދުވަސް ވަން ދެން ކުރި މަޝްވަރާގައި އޮތީ ވަކި ޕާރޓީ އަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ގާސިމް ނިންމާ ގާސިމް ވަކިން ޖޭޕީގެ ބޮޑުން ގާތު ބުނެގެން ރައީސް އިބޫ އަށް ތާއީދު ކުރުމޭ އުމަރު ނަސީރު ވެސް އެއީ މިގޭންގްގެ ލީޑަރެކޭ ދަންނާށޭ ރައްޔިތުންނޭ މިނުބައި ރޭވުން ސަމްތިންގް ވިޝްޕަރ އިން މައި އިއަރ އެން ސޭ މީ ގައްދާރުންނޭ ޖޭޕީ އަކީ އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ޕާރޓީ އެކޭ ގާސިމް އެއީ ގައްދާރެކޭ އަމީން އިބްރާހިމް އެއީ ވެސް ގައްދާރެކޭ އުމަރު ނަސީރު ވެސް އެއީ ގައްދާރެކޭ ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަންނާން ބޮޑު ގައްދާރު އިބޫ އަށް އެފުރުސަތު ނުދޭށޭ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި ގައުމު މިނިވަން ކުރާނަމޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދަރިންނޭ ދޫކޮށްނުލާ އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ އަދި އުމަރު ނަސީރު ދޫކޮށް އައިސް ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅިގެން ގައުމު މިިނިވަން ކުރާން އަންބާ ކިޔާ މިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދަށް ނިކުންނާށޭ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދޫކޮށްނުލާށޭ ގައުމު އެކަނި ކަނޑުވާން ދޫކޮށްނުލާށޭ އިންޑިއާ ވަގުން އަތަށް ދޫކޮށްނުލާށޭ ދަރިންނޭ ސަމްތިންގް ވިޝްޕަރ އިން މައި އިއަރ އެން ސޭ ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ވީއާރ ހިއަރ ވިދް ޔޫ ދޯ ޔޫއާރ ފާރ އަޕާރޓް ޔޫއާރ އޯލްވޭޒް އިން އަވަރ ހާރޓް ޔޫއާރ ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން ނޮޓް އެލޯން…

 4. މޭކްއިޓް

  މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނޭ ލީބިއާ އަދި ފަލަސްތީނު އަދި ސީރިއާ އޮތް ހާލަތަށް މިގައުމު ނުގެންދާން އެދޭ އެންމެ ކަތުން މަމެންގެ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން މަމެންނަށް އަލުން ހޯދަން ކުރާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާން ހިފާށޭ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި އިހްސާސް ކުރެވެއޭ މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދަންމަރު އަލިވާން އުޅޭ ކަމަށް ދަރިންނޭ ލޯބިވާށޭ ވަތަންގެ މިނިވަންކަން ދެކެ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދަ ނޭޝަން ހީލް ދަ ނޭޝަން އެކުގައޭ މަމެން އުފާ ފާޅު ކުރާނީ ވަތަން އިންޑިއާ އަތް ދަށުން މިނިވަން ކުރުމަށް ފަހު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް…

 5. ލިޓިލްބިޓް

  އޮކްޓޯބަރު އެއް ވަނަ ދުވަހު އަލިވިލޭނީ މިނިވަން ރާއްޖެއަކަށް ކަމަށް މުއިއްޒު ބުނުން އެއީ މަމެން އިށީނދެގެން ތިބި އަދަރާދަ ގޮނޑިން ތެދުވެ ގޭގެ ކުޑަ ދޮރުގެ ފޮތިގަނޑު ކަހާލާ އުޑަށް ބަލާލުމުން ތަރިތަކުގެ އަލި ގަދަވެ އަދި ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ލިބެން އުޅޭ ކަމުގެ ނިޝާން ތަކުގެ އިހްސާސް ކުރެވެނީއޭ މަމެން ނަށް އިހްސާސް ކުރެވެނީ އެއީ މަމެން ގޯތިން ނިކުމެ ދަންވަރު މާލޭގެ މަގު މަތީގައި އެކަނި ހަނދުވަރު ދޭ ރޭ ހިނގާފައި އުޅޭ ދުވަސް ގާތްވަނީއޭ ގާތްވަނީއޭ ގާތްވަނީއޭ ސޯ އައި އޭމް ޖަސްޓް ގޮނާ ހޯލްޑް އޮން މައި ބްރެތް އައި ޑިޑްން ނޯ ދިސް އެމޭޒިން މޯމެންޓް އިޒް ގޮނާ ކަމް ޔޭއް އައި ޑިޑްން ނޯ ދިސް އިޒް ގޮނާ ހެޕްން އިޓްސް ސަމްތިންގް އައި ވޮނާ ފީލް އިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ލިޓިލް ބިޓް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް…

 6. ގައްދާރުންނޭ

  ގާސިމް ހީނުކުރާތި ގާސިމް ސަން އައިލެންޑް ގައި ކުރި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މަމެންނަށް ނޭގޭ ކަމަށް ގާސިމް ކުރި ސަައްލާގެ ހުރިހާ ބައިތައް އެބަހުއްޓޭ މަމެން އަތުގަައި ގާސިމް މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ އުމަރު ނަސީރާއި ގާސިމް އަޑިން ގުޅިގެން ވަކި ކޮޅަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނޭ ކަމަށް ބުނެ އަޑިން ތިޔާ ރާވާ ރޭވުމުގެ ކަންކަން މަމެންނަށް އިނގެއޭ ރަނގަޅަށް ގާސިމް އާއި އުމަރު ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ޕީޕީއެމް ވެސް ނުފުނޑޭނެ އަދި ޑިމޮކްރެޓޭ މެން ވެސް ނުފުނޑޭނެ ފުނޑޭނީ ތަމެންނޭ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ތަމެން ފުނޑޭނެއޭ ފުނޑޭނެއޭ ގައުމަށް ގައްދާރުވީ އުމަރު ނަސީރާއި އަދި ގާސިމް އިބްރާހިމް އޭ ދެ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ ގައްދާރުންނޭ

 7. ހިފާށޭ

  ޕީޕީއެމް އިން މިކުރާ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވެސް ފައިސާ އާއި އަދި ވަޒީފާގެ މަސްތުގައި ނުޖެހި ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކޮށްގެން އައިސް ގުޅޭށޭ މިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދު ކުރާ ކަޅުއޮށް ފުންމީގެ ފަޅުވެރިންނާއި އަދި ކަޅު އޮށްފުންމީގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ވާން ލިބޭ ފުރުސަތު ދޫކޮށްނުލާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ މަމެން ހުރިހާ ދިވެހިން މިިނިވަން ކަމުގެ އުފާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ފާހަގަ ކުރާނީ އެކުގައޭ ހުރިހާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވިސްނާށޭ އަދި ބައިވެރިވާށޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ގައުމުގެ މިިނިވަން ކަން ހޯދަން ކުރާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ އިންޑިއާ ވަގު އެމްބަސޭ އަތް ދަށުން މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަތުލާން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ

 8. ހިނގާއިންނަންދޯ

  އެމްޑީޕީގެ ލޯބި ލޯބި މެމްބަރުންނޭ އަދި އެމްޑީޕީގައި މަމެން ކުރިން ރަށްޓެހިވި އަންހެން ކުދިން ވެސް ތިބުމާއި އެކު މަމެން ތަމެން ގާތު ރޮއި އާދޭސް ކޮށްފައި ބުނަމޭ ރުޅިވުން އެއީ މާޒީއޭ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ހަސަދަ ވެރިކަން އިތުރު ކޮށްގެން ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އަވަށްޓެރި ބޮޑުގޮހޮޑާ ފޭރިގަންނާން ފުރުސަތު ނުދީ މަމެން ޕިންކީން ގާތަށް އަންނާށޭ މަމެންނަށް މާފުކުރާށޭ ތަމެންނާއި ރުޅިވުމުން މަމެން ވަރަށް ލޯބިވެއޭ ތަމެން ދެކެ މިއަދު ހިނގާށޭ އަލުން ރަށްޓެހިވެގެން އިންނަމާ ތަމެން އެދުނު ގޮތަށް މަމެން މިތިބީ ތަމެންނާއި އިންނާށޭ ހިނގާށޭ އިންނަމާ ދެން ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ ހިނގާއިންނަމާ

 9. އަރާށޭ

  ޕީޕީއެމް ގޯއްޗަށް ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދަން ޖޭޕީގައި ތިބި މެމްބަރުންނާއި އަދި އުމަރު ނަސީރު ގާތު ތިބި އެންމެން އައިސް ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ މަމެން މިކުރާ މިިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ އޮޑީގައި ނުތިބޭށޭ އެއީ ހަނަފަސްކަމާއި ތަދުމަޑު ކަމުގެ 100 އަހަރުގެ ތެރެއަށް މިވަތަން ގެންދާން ވެގެންނޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ގާފިލާ އިން އެއުޅެނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ މަމެން މިނިވަން ކަން ހޯދާ ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް އަރާށޭ އުމަރު ނަސީރާއި ޖޭޕީ އާއި އަދި ފާރިޝް އަށް ވޯޓް ދިން ހުރިހާ މީހުން ވެސް އަރާށޭ ކަޅު އޮށް ފުންމިއަށް އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ އަނދިރި އަނދިރިންގެ ދަރި ކަމަށްވާ އިބޫ ދޫކޮށްލާށޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީ ގައްދާރެކޭ

 10. ފޮނުވާލާށޭ

  އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ އިން ހަދާ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ރުޅާލާ އެތަކެތި ފޮނުވާލާށޭ އިންޑިއާ ސިފައިން އުތުރު ތިލަފަޅުން ބާލާށޭ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ހުރި ވެޕަންސް އޮފް މާސް ޑިސްޓްރަކްޝަން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާށޭ