ރިޔާސީ ބަޔާން 2023

ޝައުގެއް ނެތް ނިންމުމެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ރިޔާސީ ބަޔާން ޚުލާސާކޮށް: ރައީސް ކުރަހައިދެއްވީ އަލި މަގު ޗާޓެއް

ފިރިހެން މެމްބަރުން ނެރެން އަންހެން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ފޮނުވި މައްސަލައިގައި ޝެއިޚް ފަޟްލޫންވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިކްރާމް ވައްޑެއަށް: މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަޖިލީހަށް އައިސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު އަންނަ މަހު ލޯންޗު ކުރަނީ

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު 20 އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ނުކުޅުދެންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު ނިންމައިފި، އެލަވެންސް ބޮޑު ކުރުން ޖޫން މަހު

2028އާ ހަމައަށް ދާއިރު އަހަރަކު 3.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ: ރައީސް

މިއަދު ފަށައިގެން، ހިންގަމުން، ނިންމަމުން މިދާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެގުނަ ވެގެންދާނެ ބޮޑު ބަދަލެއް: ރައީސް

މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ ގޯތީގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ނިންމަވައިފި

ދިވެހި ދިދަ ދޭ ހިޔަލުގައި ނެތް ތަފާތެއް ސަރުކާރަކަށް ނުގެންގުޅެވޭނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާތީ އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ، 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އަޑު ގަދަ ކުރާތީ، މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިލައިފި