މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް

ލާމު ރައީސްގެ ފާޑު ކިޔުން ހޮރައިޒޮންއަށް؛ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ފުޑުފުޑުކޮށްލަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް

ހޮރައިޒަނުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާނުދޭތީ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 8.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ މާދަމާ ދޭން ހޮރައިޒޮން އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހަން ސިޔާދު ޤާސިމް މާންދުއަށް!

އިޙްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ދުލެއް ނުދިން، ސިޔާދު ޤާސިމް މާންދުއަށް

24 ދޯނިން 300 މަސްވެރިން މާންދޫ މުޒާހަރާގައި: 21 މިލިޔަން ނުލިބި އެބައޮތް

މާންދޫން މަހުގެ އަގުދަށްކޮށް, މަސްކިރާވަރު ލިމިޓްކޮށްފި

މާންދޫން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 305 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ، ބަލި ޖެހިފައި ތިބީ 8 މީހަކު

މާންދޫ ކްލަސްޓާ: އިތުރު 69 މީހަކު ފައްސިވެ ޖުމްލަ އަދަދު 217 އަށް!

Breaking News

މާންދޫން ނެގި 8 ސާންޕަލް ވެސް ފައްސި ވެއްޖެ

“ފެއާ ޓްރޭޑް” މަސްވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަފާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް

"އަހަރަމެން އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް އަހަރެމެންނަށް އެބަކެވޭ"

މަސްވެރިންގެ ދުވަހު މާންދޫން މަސްވެރިންނަށް ދިނީ ތަފާތު ހަދިޔާއެއް