ދެން އެމްވީ، ދެން އޮންލައިން

ހިތް ސާފު ކަމަކީ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް، ހިތް ސާފުކުރުމަށް މިފަދައިން ޢަމަލުކުރޭ!

ތިން ޢަމަލެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކުރެއްވި މަތިވެރި ވަޞިއްޔަތްޕުޅު

އަބޫހުރައިރާގެ ދުޢާ ތިބާގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާ ނަމަ މިފަދައިން ދުޢާ ކުރައްވާ!

ރަނގަޅު ނިމުން - ކޯމާގައި ސުވަރުގޭގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން މީހާ

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނަމާ!

ޢުމުރު ދިގުވާން އެދޭ މީހާ މި ޙަދީޘްފުޅަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ!

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ރާބޮއެ، ޒިނޭ ކުރާކަމަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުމީހާގެ ޙަޤީޤަތަކީ އޭނާއަކީ ތަޤްވާވެރިއަކަށްވުން

ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ: ޒިނޭކޮށްގެން ލިބުނު ދަރިއަކާ މެދު މީހަކު ކަންތައް ކުރިގޮތް

މިސްކިތުގެ އަހުލުވެރީންގެ ޚިދުމަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ލައްވަވައިފައި

ލައިލަތުލްޤަދުރި ވިލޭރޭގެ ޢަލާމާތްތައް

ރޯދަ ގެއްލޭ ބަލިމީހުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

ޣާފިލްކަމުގެ ނިދީގައި ތިއްބާ ދުވަސްތައް ވަކިވެގެން ދަނީއެވެ.

ނަމާދުގައި މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ކުރާނޭ ދުޢާއެއް!

ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ފަހު މި އާޔަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ މަރު

އެސްފީނާ ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފެންނަ ބައެއް ހުވަފެން

ޢަލިރަސްގެފާނަށް މި ޤައުމުން ދެނީ ކޮން ޢިއްޒަތެއް؟

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް އާލާކުރުމަށް އޮތް ހަތަރު ސިފަ