މަނާލް ޒާހިދު ފަހުމީ

މަނާލް ޒާހިދު ފަހުމީ

ތަފާތު ކުލަތަކުން ޖަރީކޮށް، ފޭދޫ ‘ރަށިކެޑަ އަތިރި’ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފި

5 months ago

އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުމުގެ ފުރަގަހުގައި ތިބާއަށް ނޭނގޭ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ފޮރުވިފައި ވެއެވެ.

5 months ago

ދިރިއުޅުމުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ހަލާލު އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ ހަޑި މަަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

5 months ago

‎މީސްމީޑިއާގެ އެކި މަންސަ ތަކުގައި ހަނގާކުރުން: ފަރުވާއެއް ނުލިބިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލައެއް

6 months ago

‎ޝީޝާ: ދިވެހިންނަށް މާ ކަމުދާ އެއްޗަކީތަ؟

6 months ago

‎ދަތްދޮޅީ ގައި މާސްކު އެޅުމުން ލިބެނީ ކޮން ފާއިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟

6 months ago

‎ނޭނގޭ' އަކީ ޖަވާބެއްތަ؟'

6 months ago

‎ކޮންމެ ލޭތިއްކަކީ ހާދަ މާތް ސަދަޤާތެކެވެ.

6 months ago

‎އަހަރެން ތިބާ އަށް ދިނީ ‘ވަފާތެރިޔާ' ގެ ލަޤަބެވެ. އެ ލަޤަބަށް ‘ބޭ' އިތުރު ކުރީ ތިބާ އަމިއްލަޔަށެވެ.

6 months ago

އަހަންނަށް އާ ރައްޓެހިން ލިބުނީކީ ނޫނެވެ.ތިބާ އަހަރެން ދޫކޮށްލީއެވެ.

6 months ago

‎ތިމާ އަށް މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

6 months ago

ލަހުން ނިދުމަކީ 'ކޫލް' ކަމެއް ނޫން

6 months ago

‎އަޅުގަނޑުމެން ޢިބުރަތް ހާސިލު ކުރަންވީ ކާބަފައިންގެ ދިރިއުޅުމުންނެވެ. ހުޅަނގުގެ ދިރިއުޅުމަކުން ނޫނެވެ.

6 months ago

އޭ އުޚްތާއެވެ. ހެދުން އެޅުމުގައި ފަރުވާތެރިވާށެވެ.

6 months ago

ނިދަންވީ ބާލީސް ދަށަށް ލޮނުމެދު އަރިއެއް ލައިގެން

6 months ago