ޚަބަރު

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ޕީޖީ

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

ކާރަކާއި ވޭނެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކުވޭތުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ރޯދަ މަހު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާނީ ހަތަރު ގަޑިއިރަށް

ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ވެރިން ނުގެންގުޅުއްވާ ސްޕީޑް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ: ޝިޔާމް

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނީ ބޭރުގެ ބަޔަކުގެ އަމުރަށް، މަޖުބޫރުވެގެން: ރައީސް

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފީފާއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްޤީ ކުރާނަން: ރައީސް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނަން: ރައީސް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެޑް އޮފީހުން ބޭރުގައި ސްޓެލްކޯގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ހެންވޭރުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައީސްގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް، ސާފްބޯޑަށް މޯލްޑިވިއަނުން ނަގާ ޗާޖު ކުޑަކޮށްފި

އަނަސް މަރާލިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން، ތުހުމަތު އޮތް އެންމެން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި

ނެޓްބޯޅަ އާއި ފުޓްސަލް އިންޑޯ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ބިން ދޫކޮށްފި

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިޒޯޓުގެ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަށް ކުރާނެ: ރައީސް