ޚަބަރު

ރައީީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް 20 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އާދަމް އާޒިމް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް

މުޣުނީ ޕީސީބީއިން ވަކިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން އަލީ ވަހީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން ނިންމައިފި

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކެންސަރުގެ ފަރުވާއަށް މިނިސްޓަރު ރަމީލާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ހަކަތައިގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓެކްނިކަލް ދިވެހިން ބިނާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެންނާނީ އެކަށީގެންވާ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު

އިސްރާއީލުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ޣައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ލަސްނުކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މަލީހު ގޮވާލައްވައިފި 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާ ކުރަނީ

ދިވެހިނަ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ހިޔާފްލެޓުގެ ފިނިޝިންއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ރައީސް މުޢިއްޒު ދެއްވާނެ: ފަޒުލް

އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޒިޔާދު

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމްދާން ޝަކީލް