ޚަބަރު

ޝިމްހާޒްގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ދޭނަން: އަލީ ވަހީދު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 6 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 2 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް

ފުލުހުން ވަނުމުން ބަނގުރާ ފުޅިތައް މަގުމައްޗަށް އުކާލައިފި

އާ އަހަރާއެކު އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި

އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި، ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް: ރައީސް

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގައި އާންމުންނަށް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އިތުބާރު ހޯދައި، އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ ޝަމީމް

އެމްބަސީ ކާރު ބޭނުމެއް ނުކުރަން، ނުވެސް ދެކެން: ޝިދާތާ

ރާއްޖެ އިން މިހާރު ވަނީ ޝަރަފުވެރި، ހައްގު މަގާމު ހޯދާފައި: ޝާހިދު

ފަސް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމަށްޓަކައި އީއައިއޭ ހަދަން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް

ރަސްމީ ރިޒާވް 752 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި

"ނިމޭ 19" ގެ ނަމުގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މަންމަ އާއި ބައްޕަ ދޫކޮށްލައި ހައްމާދު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލަށް

ރައީސް ސޯލިހު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި

ވަސީލަތްހުރެ ތަރައްގީ ނުގެނެވުމުން އެނގެނީ މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން: ސައީދު

އާ އަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

އައްޑޫ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރަން ފައިސާދޭން ފަށައިފި