ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު

ގެމަނަފުށީގައި ސިނާއީ ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

މާވަރުލު އެއާޕޯޓާއި ގައްދޫ އެއްގަމު މަގުން ގުޅުވައިދޭނަން: ރައީސް

ނަފްސާނީ އެހީ ދޭ ހެލްޕްލައިނެއް ފަށައިފި

ގައްދޫ ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުނު، ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ސިޔާސީ ފިކުރު އެއް ފަރާތްކޮށްލަން

ރައީސް ދެއްވީ ތިނަދޫ ފުރިހަމަ ސިޓީއަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން

ގދ. ވާދޫގެ އިޤުތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން ބަންދުކުރި ގާކޮށި ސަރަހައްދު މި ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް އިތުރު އެލަވަންސްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ސަރުކާރުން އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު: ރައީސް

އައްޑޫގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރާނެ: ޝަހީމް

ރައީސް މުއިއްޒަށް އިތުބާރުކުރުމަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރާ ބަޔަކަށް ތާއީދެއް ނޯންނާނެ: ޑރ. ޖަމީލް

ގެމްބިޔާގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސް ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުުޅު ފައްޓަވައިފި

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް އާ ކަމެއް ކުރާތަން ނުފެނޭ, ހަދަނީ ހުސް ދޮގު: ރައީސް ޞާލިޙް

މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިސްރަށްވެހިންގެ ނާދީ މިއަދު ހުޅުވަނީ

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ހަދާނެ ކަހަލަ އެގްރިމަންޓެއް ނޫން: މުއްތަލިބް