ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާ ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން "ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯން ފަށައިފި

"ފަލަސްތީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ރަައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވާހަކަދަައްކަވަނީ (ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް)

އެންމެ އާދައިގެ މީހާއިން ފެށިގެން މުއްސަނދިންނަށް ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: "ވީ ވަރަކުން ފަލަސްތީނަށް އެހީވެދީ"

ކަނޑުގެ ހަޒާނާތަކަކީ އިގްތިސާދަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު: ރައީސް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ސިޑްސްގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދާކުރެއްވި ދައުރަށް ބާބެޑޯސްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ތައުރީފު

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ސިޑްސްގައި ރައީސް އިއުލާންކުރައްވައިފި

ހާފިޒްގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ރައީސް، ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއާއި ކޮމަންވެލްތާއެކު އޮތް ގުޅުން ކުރިމަގުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނެ: ރައީސް

ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ބާބުޑާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަބްދުއްރަހީމް ދެއްވީ ސަރުކާރާ މަޖިލީސް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް އައްޔަނުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޒަރީރުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ކޮންފަރެންސަށް ރައީސް މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

ގައުމު ދެމިއޮތުމަށް އާއިލާތައް ބަދަހިވެ ހަރުދަނާވުން މުހިންމު: ރައީސް

"ގަޓު ރައީސް" ގެ އާ މާނައެއް

އދގެ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް: ރައީސް