ދީން

ޒަމްޒަމް ފެން: އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް

އޭ ރަށުގެ ލޮނާއެވެ.

މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަލިކަށިކަމެއް!

އިބްނު އައްބާސް ޢިލްމު ހޯއްދެވުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ޤުރުބާނީ

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ ހަކަމެއް

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ ޓީވީއަށް ތަބާވެގެން ގޭގައިހުރެ ކުރާ ނަމާދު ޞައްހަވެގެން ވޭތަ؟

މަރުވެ ދިޔަޔަސް ފައިދާ ކުރާނެ ޗެލެންޖެއް!މި ޗެލެންޖާ ކުރިމަތިލަމާ!

ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މަންމައެވެ. މަންމައެވެ. މަންމައެވެ. ދެން ބައްޕައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ފާރުގައި އެލުވާފައި/ ތަތްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ، ދިރިއުޅެނީ ދުރުގައި، ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން، އެމީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހިތާނީ ކިހިނެއް؟

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން ، ވަހީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައި ވުމުގެ މާތްކަން ވެސް ލިބިގަނެވިދާނެ!

ބަލިހާލުގައިވާ ތިބާގެ އަޚާއަށް ކެތްތެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރާށެވެ.

ނަބަވީ ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ޖާމިޢު ދުޢާތައް

ޒިނޭކޮށްފައިވާ އަންހެނަކާ ކުރާ ކައިވެނި ސައްޙަވާނެތޯ؟

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔެ ނިމޭ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރެނީ