ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު

"އައުގުރާނަ ބަސްތަކަކީ ހަމަ ތިބާގެ ފަތުގައި ލިޔެވޭނެ އެއްޗެއްކަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާ"

އަލީ ޒައިދުގެ ރައްދު ފައްޔާޒަށް؛ ބަޔަކު ހަަމަ ހިތަށް އަރާ އިރަށް ރާއްޖެ އަޅުވެއްޗެއް ނުކުރެވޭނެ

"ދިވެހިން މަރާފަވިޔަސް އިންޑިއާއަށް ރާއްޖެ ހިފިދާނެ" ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ބަހެއް: ޝެއިޚް ޒައިދު

ތިމާގެ ދުލުން ނުޙައްޤުން އަނެކާއަށް ކިޔާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އަގު ދައްކަން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އޮތްކަން ދަންނާށެވެ:ޝެއިޚް ޒައިދު

ޢަލީ ރަމީޒުގެ ދިފާޢުގައި ޝެއިޚް ޒައިދު: ޢަލީ އަކީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު މުސްލިމެއް

ގަދަކަމުން އަނބިމީހާއަށް ކުޑަވެސް އަނިޔާއެއް ވާގޮތަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް: ޝެއިޚް ޒައިދު

ހަޑި ވާންވީ ރޭޕާއި ޒިނޭ އެވެ. ކައިވެންޏެއް ނޫނެވެ: ޝައިޚް ޒައިދު

ކުށަށް އިއުތިރާފްވެ ތައުބާވުމުން ޝެއިހް ޒައިދުގެ ތައުރީފް އަދީބަށް!

މީހުންނަށް މާފު ކުރާށެވެ. މާފު ކޮށްފައި އޭނާކުރި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހުތުރުކަން ބޮޑު ޢަމަލެކެވެ.: ޝެއިޚް ޒައިދު

"ޕާޓީ ލީޑަރުންނަށް ހަޖޫ ޖަހައިގެން ފިޔަވަޅު އެޅިއިރު، ރަސޫލާ (ޞޢޥ) އަށް ހަޖޫޖެހި އެމްޑީއެން ދިފާޢު ކުރީވެސް އެމްޑީޕީ"

ޝެއިޚް ޒައިދު ޖޭއެސްސީ އަށް: އެމްޑީއެންއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ވެސް ވާޖިބެއް!

ހައްގު ބަސް ބުނަނީ މީހަކު ރުއްސާކަށް ނޫން: ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު