ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެޗްޑީސީ

އެޗްޑީސީގެ 600 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް

މަދީނާ އިންވެސްޓްމެންޓުން ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލެއް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަ "ހިޔަލަ" މާކެޓް ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދަކު

އާބަންކޯގެ ނަން ދެން ބޭނުން ކުރާނީ އެޗްޑީސީގެ ދަށުން ހިންގާ "ސަބް ބްރޭޑިން" ނަމެއްގެ ގޮތުގައި: ފަޒުލް

އާބަންކޯ ކިއުން ހުއްޓާލައި އެޗްޑީސީގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރަނީ

“އާބަންކޯ”ގެ ބަދަލުގައި އަލުން “އެޗްޑީސީ”ގެ ނަން ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ގުޅިފައިވާ 7 އިމާރާތް ހުންނަ ޑިޒައިނަކަށް ވިޔަފާރި އިމާރާތެއް ތަރައްޤީ ކުރަން ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރަން ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 2 ވަނަ ފޭސް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މަދިރި މަދުކުރަން ސާފު ކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ފަށައިފި

ރަސްމާލެ ތަރަައްޤީ ކުރަން އެހެން ތަނަކުން ވެލި ނުނަގާނެ: ފަޒުލް

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާ ކޮށްފި

މަދިރި މަރަން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަނީ

ރައީސް ޞާލިޙް ފޭސް 3 ހިއްކުމާއި ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ރަސްމާލެ ހިއްކުން: ސީއެމްސީއަށް ކުއްޔައް ލިބޭ ބިން އަޅާކިޔާލުމެއް!

ރަސްމާލެ ތަރައްޤީ ކުރަނީ ސީއެމްސީސީ އަށް 70 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދީގެން: އާާބަންކޯ

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ''މިފްކޯ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު''ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްކަތެއް އާބަންކޯއިން ފަށައިފި