ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން – އެޗްޑީސީ

ފޭސް ތިނަކުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދުތަކުން އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ސްމާޓު ޕާކިންް ޒޯނުން 41 ޖާގަ ދޫކުރަނީ

ގޯތިތަކަށް އަރާގޮތަށް ހުރި ނަރުދަމާ ހޮޅިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި 

ގޯތިތަކުގެ އިންފާރު ރޭނުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

އެންމެ ވެލިފުކެއްވެސް އުނި ނުވާހެން ބިންތައް ހަވާލު ކުރާނަން: ފަޒުލް

އެޗްޑީސީން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ފޭސް 2 ގައި މަސް މާރުކޭޓަކާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހުޅުވައިފި

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެއިން 50 ވަރަކަށް ބިން ނުހައްގުން ދޫކޮށްފައި އެބަހުރި: ފަޒުލް

ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާއްމުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް 75 ބައިވެރިން ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ޒުހޫރު ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ގުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ކޮމާޝަލް ޔުނިޓެއް ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓުތައް ގާއިމްކުރަނީ

ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކާ ނިމިއްޖެ

ވިނަރެސް މަޝްރޫއުއިން ފްލެޓު ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް

ފެބްރުއަރީއިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ފްލެޓުތަކުން 20 އިންސައްތަ ކުޑަވާނެ

މުސާރައާ ގުޅުވާ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ފަޒުލް