ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރު އިންތިހާބު ކުރަން މިމަހު 28 ގައި ވޯޓު ލަނީ

ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް ޒަރީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާ ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހައްލެއް ނުހޯދިއްޖެނަމަ 21 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އަންހެނަކު ނީންނާނެ: ރޮޒައިނާ

ވެރިން ބުނާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރާނަމަ މަޖިލީހުގައި އޮންނާނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒު: އަފީފް

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ މާދަމާ

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މުސާރަ ނުނަންގަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު އިތުރުފުޅު ހައްދަވައިފި

11 ޖަހަންދެން މަޑުކުރުމަށްފަހު ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކެންސަލް

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނުފެށުނު

ތިން ގައުމަކަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފި

ފުލެޓް ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް ހަވާލުކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ބަޖެޓްކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން ވަރަށް ދަތި: ރާފިއު

މަޖިލީހަށް ޖާބިރުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް ނުލިބޭ

ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ ބަރުލަމާނީގެ ނަން، އެކަމަކު ވޯޓު ދެވެނީ އެ ސިފަތަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

އަށް ސަފީރަކަށް ރުހުން ދޭން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީން ބޭރުކޮށްލި އެސްޑީއެފް ބިލު އަލުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފި

އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލާނެ ދުލެއް ނެތް، ދައުލަތްވެސް ނުކުޅެދިފައި: އަލައިކާ