ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިޒްރާއީލު ޕާާސްޕޯޓު މަނާކުރުން ލަސްކުރަނީ ގަސްތުގައި: އެމްޑީޕީ

ތިން ވަޒީރުންގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އައްޑޫއަށް ފެނުގެ މައްސަަލަ ދިމާވަނީ އިހުމާލުން، ފެނަކައިން ކުރީ ވައްކަން: ޝުޖާޢު

ރައީސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ: އަހުމަދު ދީދީ

ހިދުމަތްތައް ހޯދަން މެންބަރުން ގާތު ސަލާން ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާނަން: އަޒާން

ގާސިމްގެ ތައުރީފް އަބްދުއްރަހީމަށް: ގާނޫނާ ހިލާފުކަމެއް ރިޔާސަތުން ނުފެންނާނެ

އަބްދުއްރަހީމް ދެއްވީ ރައީސްގެ ތަސައްވުރު ފުރިހަމަކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން

80 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކު މަޖިލިސް ނައިބު ރައީސްކަމަށް ނާޒިމް

71 ވޯޓާއިއެކު މަޖިލިސް ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް

ޕީއެންސީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީއާއިއެކު އުއްމީދީ މަޖިލީހެއް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އަބްދުއްރަހީމާއި ނާޒިލް

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ 93 މެންބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް

އައު މަޖިލިސް މެމްބަރުން މާދަމާ ހުވާ ކުރައްވާނެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ސިޔާމް

މަޖިލީހުގެ އާ މެންބަރުންނަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

އަބްދުއްރަހީމް ދެއްވީ ސަރުކާރާ މަޖިލީސް ނުޖެހޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން