އަޒްހާން އިބްރާޙީމް، ދެން އޮންލައިން

ގޯތި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ދީނީ ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މަންފާ ނުހޯދަން ޝިޔާމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނަފްރަތުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބަޖެޓު ބަހުސް ނިންމައިލައިފި

އެމްއެންޕީއަށް ބަޖެޓުން ފެނުނީ ކަންބޮޑުވުން، ތަފާތުކުރުން އެބައޮތް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރީ މި ސަރުކާރުން، އެކަމަކު ބަޖެޓެއް ނެތް: ވައްޑޭ

ޔޫޓީއެފްގެ އެއްބަސްވުން:ޓެކްނިކަލް އޮޅުވައިލުމެއްގެ ތެރެއިން ސާފު މަންޒަރެއް މަޖިލީހަށް ހޯދިދާނެތަ؟

ޑޯނިއޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސިއްރުކުރަން އޮތް މާއްދާ މިނިސްޓަރަށް އޮޅިވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވެދެއްވީ ތިން އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ

ކެޓްރީނާއާ ވިކީ ހަނީމޫނަށް ނުގޮސް، ދިރިއުޅޭ ގެ ހަދަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން އާރްޔާންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޝާހު ދެކޮޅުހަދައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުން ދަރަނި ނަގައިގެން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކާ މެދު އަމީރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ބަޖެޓް ބޮޑެއް ނޫން: ސިޔާމް

ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން ޤާނޫނުން މަނާކޮށް، ރައީސްގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީގައި ނެރެން ނިންމައިފި

ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ރޮޒައިނާގެ ނެތް، ފަޟީހަތް ކުރަން ޖެހިދާނެ: ޠޯރިގު

25 ބިލިއަނަށް ބަޖެޓު ކުޑަކޮށްފި ނަމަ ދައުލަތެއް ނުހިންގޭނެ: ބޮންޑެ

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ބަހުސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު

ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވާނެ، ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން: ސަލީމް