ޖޭޕީ

ރައީސް ޞާލިޙާއި ބައިއަތު ހިފީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝައްކާއި ވަޙުމްތައް ފިއްލުވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވުމުން: އަމީން

ޖިހާދުއާއެކު ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު މުއިއްޒުއަށް

ޤާސިމްގެ ރަނިންމޭޓު އަމީން ހިމެނޭހެން ޖޭޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ރައީސް ޞާލިޙަށް

Breaking News

ޢަލީ ވަހީދު ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން މުއިއްޒުއަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޝަހީމް

ޖޭޕީގެ އާ އެސްޖީ އަކަށް އަޒްލީން ހަމަޖައްސައިފި

ނަހުލާ އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ބެލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނެތް: ޤާސިމް

ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާއެއް ނުދެން، ދައުރުވަނީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫން: އަލީ އާރިފް

Breaking News

ޖޭޕީން ނިންމީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް ނާރަން

އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކާމެދު ޖޭޕީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޤާސިމާއި ބައްދަލުކުރައްވަން، ރައީސް މާމިގިއްޔަށް

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން މިއަދު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

Breaking News

ޤާސިމާއި ބައްދަލު ކުރަން މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ސެމްބެ ސަން އައިލޭންޑަށް

ކޯލިޝަން ހެދުމާ މެދު ޖޭޕީން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޤައުމުގެ އިސްލާޙަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭނަަން: ޖޭޕީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ޤާސިމް ތާއީދު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް: އިލްހާމް

ދެވަނަ ބުރުގައި ޖޭޕީން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރަނީ

އެކި އެކި ސިޔާސީ ވެރިން މި ޤައުމަށް ޖެއްސި މުސީބާތްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވާ: ޤާސިމް