އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުން ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިންމާލީ، ކަންނެތް ކަމުގައި : އިމްތިޔާޒް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ނިންމީ މުލިއާގޭގެ ކާ ކޮޓަރިން: ރޮޒައިނާ

ވޯޓަށް ހަރަދުވާ 40 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނަށް ބަހާލުން މާ ރަނގަޅުވާނެ: ރޮޒައިނާ

ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމަށް ގޮންޖެހުމަށްފަހު ވެރިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: އަސްލަމް

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. މުޢިއްޒަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: ޝާހިދު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރު، އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ، މާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ގޮސްފި ނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

އެމްޑީޕީން ޑިމޮކްރަޓްސްއާއެކު އެއްވެސް ކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައެއް ނޯންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ބަރުލަމާނީ ބަހުސްކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީއަކީ ބަހުގެ އިތުބާރު އޮތް ޕާޓީއެއްކަމަށް ދަންނަވަން ދަތި: ރައީސް ނަޝީދު

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކިބައިން އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އެދިވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބަށްފަހު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށާއި މުދަލަށް ދަނީ ގެއްލުން ދެމުން: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ހުރި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް އަދި ނުނިންމަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ތާއީދާއެކު ޕާޓީއާއި ގުޅުމަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޞާލިޙް

ނިޒާމީ ވޯޓާ ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގައިފިއްޔާ، ވޯޓު ދޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް: މަހުލޫފު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ބޮލާލައި ނުޖެހޭނެ، މުޢިއްޒުއަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ: ފައްޔާޒު