އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރަން މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރައީސް ކުރިން ހެއްދެވީ ދޮގުކަން މޯދީ ހުވާކުރި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެނގިއްޖެ: ޝާހިދު

މި ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓާ، ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ: އެމްޑީޕީ

ލީޑާޝިޕް އޮތީ އިސްތިއުފާދޭ ގޮތަކަށް ނޫން، ފުރަތަމަ ބަލިވި ސަބަބު ހޯދަނީ 

އެމްޑީޕީ ދެފަޅިވުން: ރަން ރީނދޫ ލަޝްކަރު ބަލިކަށިވުމުގެ ސިއްރު

އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުން ރަތަށް، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދޭން ގޮވަނީ

ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަސް އަޅައިފި, މިއީ ފެންނަން ޖެހޭ މަންޒަރެއް ނޫން: ޞާލިޙް

އީދުގައި ކެމްޕޭނަށް ސޯލިހު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް ކެންސަލް ކުރިހެން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓައިނުލެވޭ ފަދަ ގާނޫނީ ހައްލެއް ގެންނާނަން: އެމްޑީޕީ

ޑްރޯން ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މަޖިލީހުން ބަލަން ގޮވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ތުހުމަތެއް: ޑްރޯން ގަތުމަކީ ކެމްޕެއިނަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގި ޖަރީމާއެއް

ރައީސަށް ވެސް ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ނޭނގޭ ވަރަށް ގިނަ: އެމްޑީޕީ

ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް: އެމްޑީޕީ

ސިޔާސީ މަގާމުތައް 1500 އަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަކީ އިންވެސްޓްމެންޓެއް، އެއްބާރުލުންދީ: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ކައުންސިލުތަކަށް ދިން ބާރު ކަނޑުވާލަން: އެމްޑީޕީ

މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެއްޔާ މީޑިއާތައް ބަންދުކޮށްލާނެ: ސޯލިހު

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރަން ހުވާކޮށްފި