ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ބިދޭސީއަކު ނިދާފައި އޮއްވައި ކަންފަތުލާ މުދި ފޭރިގަނެފި

އަނީސް ދޫކޮށްލީ ގޯސްކޮށް، އަލުން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު 275 މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު، ޖޭއެސްސީން ބެލީ 14 މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދުމުގެ މަރުހަލާ ފަސޭހަކޮށްދީފި

ލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ޕީޖީ

ޕީޖީ ޝަމީމް، އެމެރިކާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަފީރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ތަހުގީގު ހިނގާގޮތާމެދު އޮންލައިންކޮށް ޕީޖީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު އެއް ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ބަޖެޓުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަށް އިންޒާރުދިން މީހަކު 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން ޢާންމު ޙާލަތަށް ބަދަލުވެއްޖެ: ޕީޖީ އޮފީސް

ބަންޑާރަނައިބުގެ ޒިންމާތައް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ މެންބަރު މާނިއު ހަމަޖައްސައިފި

ކާވެންޏާއި ގުޅުންހުރި ފޯމުތައް އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަސްލަމް